Rus Articles Journal

Life chi not life?

“Hocha human zhittyu is mute º ts_n, mi zavzhd vchinyu?mo so, nem to a _sn º shchos shche to a ts_nn_sha“. Bezsumn_vno, ts_ words of Saint - Ekzyuper_ zmushuyut us zadumatisya over tsy “ts_nn_shy“. _nod_ to a problem, yak_ will melt on a way it is young ³, zdayutsya §m not on sil_. Stench zapod_yuyut §m emots_yniya that f_zichniya b_l ³ nad_yny zasob of a zupinita of the yogi predstavlya?tsya samogubstvo.
Su§tsid - tse the act of a samogubstvo, yakiya zd_ysnyu?tsya at stan_ strong sincere to dissonance of Abo p_d vplivy yakogos psikh_chny zakhvoryuvannya. Zvichayno, tak_ vipadka bring richly I hurt ³ strazhdan blizky ³ r_dny, tse v_dbiva?tsya on demograf_chn_y situats ³ ¿, Alya traged_ya a polyaga º shche y in that, shcho cause, yak_ sponukat to a samogubstvo, zalishayutsya.
Statistics to sv_dchit, shcho skin to fate blizko 1000000 os_b at sv_t_ nakladayut on itself hands ³ 15 tisyach z them - ukra§nts_. Pro-that realn_ to figure to monut quarrystone vdv_ch ³, and that y vtrich_ b_lshy, osk_lk tsya statistics to a vrakhov º Lish ochevidn_ vipadka to a su§tsid.
On is a pity, Sumska of a loan º persh_st sered areas su§tsidalno ¿ aktivnost_. For dany Majestic to a kom_tet of statistics of Ukra§ni, pokaznik of ours to a reg_on stanovlyat 37,7 samogubstvo on 100000 naselennya. Z mint poperedzhennya samogubstvo, nadannya neobkh_dno ¿ psikhoterapevtichno ¿ dopomog naselennyu on baz_ Sumsko ¿ m_sko ¿ kl_n_chno ¿ l_karn_ No. 5 at 2002 rots_ bulo v_dkrito the su§tsidolog_chny center. To a nyy zvertayutsya pats ³ º nt z depresivny that nevrotichny, pov`yazany z_ a stress, and takozh psikh_chny that poved_nkovy dissonances. Potraplyayut to the center ³ individuals _z I su§tsidalnoit a poved_nka. Behind words l_karya - the psychotherapist, the head su§tsidolog_chny to the center, V. ². Bocharova, tse ponyattya deshcho to a shirsha ³ in a key º in yourself su§tsidaln_ show, swings, sprob. Samogubts ³, kotr_ potraplyayut to a rean_mats_yny chi detoksikozny v_dd_len, pass a yak to the medikamentoyena l_kuvannya, so ³ a session psikhoterap ³ ¿, a g_pnoza, refleksoterap ³ ¿. Especially I vrazlivoit
to sots_alny negarazd_v at susp_lstv_ º to grind. “Top v_kovo ¿ su§tsidalnost_ sered it is young ³, the kotra bezposerednyo to take at us a course l_kuvannya, - tse 16 - 19 rok_v, - a zaznacha º V. ². Coopers, - Alya such vipadk_v it is rather poor, zdeb_lshy tse people for 30 rok_v“. The Hocha, behind statistics, in Ukra§n_ k_lk_st samogubstvo, sko?ny d_tm zb_lshu?tsya, and v_k zmenshu?tsya. Cause tsyy r_zn_ - an image, samotn_st, v_dchuzhen_st, nemozhliv_st quarrystone zrozum_ly, the uyavna of a vtrat batk_vsko ¿ love ³, the nerozd_lena kokhannya, revnoshch ³, rozluchennya batk_v chi a vtrata of one z them, fear before pokarannyam is real Abo. Ner_dko diooze namaga?tsya privernut a uvaga batk_v, viklikat grudges, sp_vchuttya, tobto zd_ysnyu º a su§tsidalna for a sprob. Nayposhiren_shy sered molod_ in the way to a su§tsid º peredozuvannya medicines, and a vzha pot_m - pad_nnya z visot.
the Shelter ³ r_znoman_tn_ zbochennya on screens telev_zor_v, utvorennya subcultures ³ §kh promotion form at suchasno ¿ molod_ to the zbochena spriynyattya a sv_ta. Kr_m of that, Ning ³, in an hour _nformats_yno - tekhn_chny for progress, a mayzha kozhen a p_dl_tok ma º access to a _nterneta, it is possible enter to su§tsid - to club. On such websites to grind a rekomenda º to one one “krashch ³“ a way of a naklasta on itself hands, here it is possible know the partner for zd_ysnennya samogubstvo. A yak bi not terribly tse sounded, to Alya a yak shvidko ³ bezbol_sno sko§t su§tsid move ch_tk_ _nstrukts ³ ¿. Potents_yny samogubtsya shche y perekonayut in that, shcho p_t z zhittya - tse nad_yniya spos_b vir_shennya us_kh problems. Behind words to the head su§tsidolog_chny to the center, tak_ traplyayutsya to soul r_dko ³ l_kuvannya you carry out vipadka to dosit vazhko. Zazvichay tak_ pats ³ º nt potraplyayut to psikh_atrichny l_karen of Abo §kh samogubstvo sprob zak_nchuyutsya letalno.
18 - a r_chna of a _r - kolishnya a su§tsidentka. Infections navcha?tsya in un_versitt ³, the student - an aktiv_stka, I ask º, Chudovo a sp_v º, food v_rsh_. The sproba of a p_ta z zhittya to motive º a perekh_dny v_k that negarazdam in the homeland ³, and infections there gord_st svo§kh batk_v. And from 20 - a r_chny _gor namagavsya trich_ maintain a samogubstvo: “Vpershe por_zav sob_ to a vein in 14 rok_v - vryatuval. Shche through two vipiv 2 packings of tablets - to a znov “did not poshchastit fates“. P_zn_she having bent down z the sixth on top - v_dbuvsya a dvoma fractures of the leg that strusy to a mozk. And infections I think, yakshcho God not a v_dpuska º to exchange, is melodic I shche potr_ben yy on zeml ³“. About cause the boy not to tell, Alya now a vvazh º §kh d_ysno dr_b`yazkovy.
Zhittya - tse to a nayts_nn_sha, shcho º at a skin _z us. At b_lshost_ vipadk_v a lyudina not to a hocha of a pomirata, won Lish namaga?tsya zv_lnitisya v_d problems. Tozh, persh n_zh cross por_g in bezodnyu, sl_d zvazheno podumat ³ vikh_d z krizovo ¿ situats ³ ¿ obov`yazkovo to znaydetsya.