Rus Articles Journal

about cause v_dkhilen zdorov`ya lyudin v_d to Normie - zm_shchennya hrebts_v

Lyudino Is loved! Suchasna of an of_ts_yn of a medichn science tonk_ t_la shche not a prizna º. To that y it is not marvelous, shcho Masa of People tezh not to v_rit an osnovn, not a zn º, not reason ³ º: a yak of life ³ trenuvat, a yak of a pratsyuvata ³ you create sv_t vlasny thin t_la vkup_ z t_ly b_olog_chny. On odn_y z klasif_kats_y, thin t_l at Lyudini not to a mensha of a dvanadtsyata:

Dvanadtsyat t_l utvoryuyut to a lyudin,

² to the koyena z t_l - system of a nadskladn!

of the Shower us_ a t_la lyudsk_ a ?dn

Z Monad at the Lord diooze, Pom_chnik Tvortsya`s

- not to a sirotin!

U kozhn_m z t_l - a bezmezhna of a glibin,

A to Spirit of a p_ram_d - y not one -

to Lyudsk a basis create the middle!

God`s spirit, Spirit of lyudskiya ³ Spirit Svyaty -

B lyudin_ three proyavlen_ sv_t,

of Shcho m_nyat, peretvoryuyut ³ will give rise!

To P_znat Tri?dn_st to Meath ³, beregt,

of Rozvit - tsyy zavdannyu prisvyat

Zhittya, y Gods of Nebesn_ will pile!

Shcho that for a t_l?

F_zichne ³ Kolo§dne, Ef_rna -

Three vidim_ ushch_lnen_ a t_la,

of Shcho §kh Earth - Matusya gave us.

of Missile defense t_l thin znannya neokovirne

Pora of a m_nyata on ponyattya to the v_ena: Astralne`s

- shchob the soul could l_tat, Prichinne`s

- vpravno to lashtuvat a d_l,

to Dukhovna - spriynyattya Tvortsya to the sumiyena,

of Sv_domost_ - a thought ³ to ?dnat mind, Psikh_chne`s

- sv_t Zhittya y chuttya to ladnat, Rozuma - a basis of a muruvata

For a t_l of Misl_ - a _stina to p_znat

A. ª y t_lo to Hour - at an hour to p_rnat

,

² to the Absolute - sv_ty mandruvat!

Hochemo mi, chi N ³, v_rimo in a taka to a vlasn “êîíñòðóêö³þ“, chi N ³, Alya … a fly chi a murakha to monut povzat on the screen of a komp`yuter ³ not rozum_t of pictures z to a _nternet …

Z - pom_zh the reasons v_dkhilen zdorov`ya Lyudini v_d NT (Normie Tvortsya) buvayut a zokrema tak_:

- _nformats_yn_ v_dkhilennya;

- energetichn_ porushennya;

- m_krob_olog_chn_ imbalance;

- zm_shan_ var_ant pershy tryokh reasons;

- rozbalansuvannya stikh_y to a v_tr, zhovch_ ³ I will get down in organ_zm ³;

- zbo ¿ prot_kannya to hour in bodies, systems;

- genetichn_ v_dkhilennya in DNA;

- v_rusn ³, bakter_aln ³, fungi ³, parazitarn_ _nfekts ³ ¿, …;

- p_dzm_shchennya ³ f_ksats_ya in wrong polozhenn_ protyagy trivaly to hour hrebts_v ridge, krizh_v ³ a kuprika. Otsyu to soul to a poshiren reason mi rozglyadatimemo in details.

Often cause v_dkhilen zdorov`ya Lyudini v_d to Normie kriyutsya in thin t_la ³ zgody are shown in t_l_ to b_olog_chny. To Alya Yakshcho dovgo kopatisya in the tonkoplanovy reasons ³ not bratisya for t_lo to the b_olog_ena, zdorov`ya p_dtrimuvat vazhkuvato! Z _nshy to a side, pratsyuyuch z a b_olog_chny t_l, Lyudina I will paint º a camp thin t_l! Zagalnov_domy visl_v:v healthy t_l_ - is healthier spirit, ³ than a navpaka!

Otozh, docks are imposed rozd_l is given ¿ books about a tonkopolyova Lyudini`s structure, rozglyanemo b_lsh the lyudsky aspect - the b_olog_ena t_lo ³ is “more rough“ than the yogi a basis: ridge ³ a skull z a vm_shchena of TsNS in them - the central nervova system.

B_lsh n_zh dvanadtsyatil_tn_y is more practical than vlasniya dosv_d vivchennya that: “neyrometamerna _nnervats_ya b_olog_chny t_l of Lyudini“ dozvolya º robit deyak_ visnovka shchodo protses_v, kotr_ sprichinyayut znachn_ v_dkhilennya zdorov`ya Lyudini v_d NT. Sistematizovan`s

_nformats_ya, is served dal_ - result konsultats_y, obstezhen that dopomog b_lsh n_zh dvy z in a half to tisyacha of people v_ky v_d one to a v_s_mdesyata rok_v. Prom_zhny p_dsumok such practical vivchennya those neurometameasures ³ ¿ - an avtorska a samod_agnostika technique that to self-massage.

the Technique is simple, znachno a prost_sha that often an efektivn_sha for SU - Chzhok, to a golkov chi yakus to a _nsh terap_yu chi a look to massage. Technique basis - a samost_yna pratsya Lyudini protyagy k_lkokh dn_v, on a k_lk raz_v per day on a k_lk hvilin, z mint v_dnovlennya:

- venous to a krovoob_g;

- to a l_mfa v_dtok;

- zvorotny signal_v _nnervats ³ ¿, shcho in the cherga a m_n_m_za º bolyov_ v_dchuttya ³ a l_kv_da º to pevno ¿ m_r cause to

bagatyokh v_dkhilen v_d NT.

the Technique of a potr_bn for d_ty - for a prof_laktika dityachy a skol_oza, dorosly - shchob zberegt molod_st, sportsmen_v - for a prof_laktika of sports injuries, tobto, on shchastya the won of a potr_bn not for vs_kh, Alya on is sorry for a mayzha for kozhno ¿ s_m’ ¿. Qia`s

technique of a nepotr_bn Lish to absolutely zdorovy people. On m_r_ svo?chasny zasvo?nnya that practical vikoristannya c ³ º ¿ Lyudin`s techniques of hundred º healthy, chi I zdorov_shoit, yakshcho a bazh º! Adzhe zagalnov_domo, shcho prof_laktika mozhlivy hvorob znachno deshevsha ³ to a potreb º znachno to a mensha to hour, n_zh l_kuvannya.

Is given a technique zavchasny viyavlennya that l_kv_dats ³ ¿ p_dzm_shchen hrebts_v a dopomag º uniknut znachno ¿ k_lkost_ v_dkhilen v_d to NT, a zokrema:

- sertsevo - sudinny (vegeto - a sudinna diston_ya; g_perton_ya, stenokard_ya, _nfarkt m_okarda, _nsult, grizh_ aneurysm, r_znoman_tn_ zbo ¿ to a rhythm sertsevy skorochen, varikoyena rozshirennya veins that _nsh ³);

- r_znoman_tny vid_v I hurt in the heads ³;

- r_znoman_tny pukhlin (mastopat_y in breasts at a zh_nok; f_brom_y, deyaky vid_v k_st ya?chnik_v, that _nshy);

- revmatichny (arthritis, arthrosis, gout that _nsh ³);

- rozlad_v shlunkovo - kishkovy to a path, disfunkts ³ ¿ p_dshlunkovo ¿ zaloz;

- dityachy cerebral spastic infantile paralysis - through ozdorovlennya maybutn_kh mater_v,

that to a row _nshy v_dkhilen v_d NT. Proponovan`s

a technique dozvolya º negarazda pom_tit z ridge of a ditina chi grew ¿ Lyudini on rann_kh stad_yakh zm_shchen ³ por_vnyano easily §kh usunut, yakshcho a stench not viklikayut shche-place patolog_y on a perifer ³ ¿ v_d back to a mozk.

Qia the book vir_znya?tsya z - pom_zh pod_bny books about ridge such aspects:

- it is given dal_ _nformats_ya to an opis º in the basic cause bagatyokh v_dkhilen v_d NT, shcho º a nasl_dok p_dzm_shchen hrebts_v, ³ visv_tlyu º deyak_ mekhan_zm reakts_y a b_olog_chny t_l of Lyudini on ts_ v_dkhilennya;

- the book is given to propane º to an avtorsk, to dosit to Prost a samod_agnostika technique p_dzm_shchen hrebts_v, shcho to the region vazhlivo for a prof_laktika bagatyokh zgadany vishche v_dkhilen v_d NT in d_ty that dorosly;

- in ts_y kniz_ in details opisan_ priyom to self-massage m`yaz_v, nutroshch_v, Lyudin`s kotriya to a mozha ³ ma º robit samost_yno z crumpled v_dnovlennya NT chi prof_laktik imperious zdorov`ya;

- the book has the right to m_stit that priyom for a samost_yny chi z I dopomogoit _nsho ¿ Lyudini, vpravlennya hrebts_v ridge.

Otzhe,

Is loved ³! To okhopit you eyfor_ya!

B zdorov`ya Luda a formula is simple:

the Yak t_lo without defekt_v a virosta - N_shcho`s

y n_kol in n_m not a zakhvor ³ º,

the Yak mind at s_ry thoughts not hir ³ º,

A on oblichch_ an usm_shka of Vit,

After threads nerv_v g_dno, m drota,

the Center to a _nnerv º all perifer_yu,

V_dsutn_y in l_mf_ ³ krov_ zast_y, Is mute

º injuries, p_dzm_shchen at hrebt ³, ³ ¿ on a t_la chist_ to plinut

of Energ,

² in aur_ sr_blisto - zolot_y Is mute

º plyam, the yak ³ in dush_ svyat_y -

of Tak_ of a shower z to linut t_lam in V_chn_st!

Tsey the sonnet - a mayzha of a _dealn a formula zdorov`ya Lyudini.

Odnak is frequent in People traplyayutsya t_ chi _nsh_ v_dkhilennya v_d NT shchodo imperious zdorov`ya z cause p_dzm_shchen hrebts_v. Zauvazhu`s

: for normal_zats ³ ¿ zdorov`ya organ_zm Lyudini varto of a spriymata ts_l_sno, a yak to a ?din sutn_st, a yak ¿¿ to create ³ a spriym º Tvorets - about tse vazhlivo zavzhda pam`yatat!

Vodnochas, the b_olog_ena t_lo Lyudini live ³ to a funkts_on º on r_vn_ kl_tin ³ vza?mod_y m_zh them. Otzhe, z mint glibshy p_znannya funkts_onuvannya to Lyudini mi`s organ_zm budemo rozglyadat okrem_ lyudsk_ kl_tin, body, structure ³ deyak_ vza?mod ³ ¿ m_zh them.

Jac W_domo z the anatomist ³ ¿, ridge of a lyudina formu?tsya in utrob_ mater_.

Ridge in lyudin - m a p_dmurok to the house, nyy dab of a prolyag of spinniya,

the Framework to a back to kr_pitsya by

of Vzdovzh st_nniya: K_nts_vki`s

, m`yaz, zv`yazk in difficult

Pereplet_nn ³; body at volume

of Formuyut sv_t lyudin of nutryaniye,

to Nurt º in serts_ ob_g krov`yaniye,

² l_mf plin to vinosit slags, vty.

And the head _z dab - in dom_ da,

B n_y after dendrites, n_b after drota,

of Snuyut a signal. Och_ - a v_kna in dom_.

To Yakshcho zm_stivs the base at nevda,

of Chi z’ §khav da - the lyudina is at odds

_z t_ly: be bolyachts_ chi court ³!.

In persh_ chotir m_syats_ p_slya narodzhennya in a bit ¿ Lyudini z hryashch_v postupovo are formed hrebts ³, and m_zh by them - disks. vazhlivo the nobility tse we thresh Velmi to fathers, priynyata ab to a sv_doma r_shennya: pelenat chi not pelenat malya in persh_ m_syats_ zhittya? To Yakshcho the child z`yavilosya on sv_t a prirodny way, tobto the uterus porod_ll_ rozkrilasya povn_styu ³ vipustit pl_d nazovn_ without silovo ¿ “dopomog“ akusher_v - tse to a vzha the vdacha for a malenyata is big! Strushuvannya of a ditinka the head down, ab of the Vod vilitsya _z rotovo ¿ porozhnin, yakshcho yoga of a robita accurately, tezh to a p_dr_vnyata mozha a basin ³ poperekoviya of a v_dd_la of a malyata, yakshcho a stench of Boulia stisnen_ it is wrong p_d hour prokhodzhennya patrimonial to the channel. In a m_ra to a tugenka spovivannya malyat in persh_ a k_lka m_syats_v - a zaporuka formuvannya hrebts_v ³ m_zhkhrebtsevy disk_v ditin in NT. Nastupny vazhlivy stage batk_vsko ¿ op_k - prick

diooze to quail persh_ samost_yn_ a sketch map. To Yakshcho of a ditinka n_zhka nedostatnyo zm_tsn_l, roblyach persh_ a sketch map, won to a mozha raptovo s_dat on buttocks, ³ º v_rog_dn_st vikrivlennya a kuprika - korenya ridge. Zatim to a mozha sformuvatisya we bend, skol_ozny ³ all ridge of a ditina. Yaky kor_n - takiya ³ stovbur. Otzhe, Warta trenuvat force a ditina n_zhok in per_od povzannya ³ navchit ¿¿ v_rno s_dat z vertical polozhennya.

Pro-that ³ at normally formed in ditinstv_ hrebt_ a lyudina is not insured v_d p_dzm_shchen hrebts_v.

P_dzm_shchennya - tse zsuv ³ f_ksats_ya at f_z_olog_chno wrong polozhenn_ sus_dn_kh hrebts_v without travmuvannya otochuyuchy tkanin.

P_dzm_shchennya, yakshcho a stench trivayut on protyaz_ k_lkokh tizhn_v chi m_syats_v, not kazhuch to a vzha about those, shcho people go z p_dzm_shcheny hrebtsyam not one desyatil_ttya, viklikayut to the znayena v_dkhilennya v_d NT a yak in zon_ p_dzm_shchennya, so ³ on a perifer ³ ¿.

of Povern_mosya to the anatomist ³ ¿ ridge.

Zadnya povzdovzhnya a zv`yazka is developped a yak to zadn_kh poverkhon hrebts_v, so ³ disk_v povn_styu, v_d potilichno ¿ k_stka, pershy cervical hrebtsya - the Atlas - ³ even to krizh_v ³ a kuprika.

Perednya povzdovzhnya a zv`yazka is developped to the middle peredn_kh poverkhon a yak hrebts_v, so ³ disk_v, to pass v_d skulls ³ tezh to a kuprik.

of Shche one suts_lna of a zv`yazk is developped to kra§v ostisty v_drostk_v hrebts_v.

of Sides ³, suglobn ³, zadn_y - ostistiya - v_drostka hrebts_v tezh z’ ?dnan_ m`yazam that zv`yazkam, shcho priroshchen_ to §khn_kh per_ost_v (per_ost - nadk_snitsya, shcho a pokriva º to a k_stkov to a tkanin hrebtsya, in given a vipadka). Otzhe`s

, at progina of a t_l back prick v_dstan m_zh peredn_m edges hrebts_v zb_lshu?tsya, in a scope m_zh peredn_m edges hrebts_v that sus_dn_kh disk_v nasmoktu?tsya a r_dina z an otochuyuchy seredovishch. Nasichuyuchis water, sp_ralno zakruchen_ zovn_shn_ Shari f_brozny k_ltsya disk postupovo “napoyuyut “ the center of a disk - b_lsh r_dko ¿, zhelepod_bno ¿ konsistents ³ ¿ to the pulpoyena a kernel. Pulpozne a kernel, nasmoktavshis Vod, in the basic vnoch ³, ³ zb_lshivshis in about’ ?m_ in a k_lk raz_v, the zdayena of a rozsunuta sus_dn_ hrebts_.

Spinny dab in potr_yny chokhl_ to znakhoditsya in zadn_y chastin_ ridge m_zh by arches hrebts_v, at svo?r_dny “kolodyaz_ “. The cover z_ to kr_pitsya by spinny dab to vnutr_shn_kh a st_nok “kolodyazya “ so zvany zubchaty zv`yazka. In a st_nka of a cover back to a mozk zubchat_ zv`yazk prorostayut to serednyy, so invited pavutinny to a sphere kr_z zovn_shnyu, to “tverd“ an obolonka. Z protilezhny to a side zubchat_ zv`yazk kr_plyatsya to per_ost_v arches hrebts_v. Such rank, in Norm_ Tvortsya, ts_ zv`yazk utrimuyut spinny dab in tsentr_ “êîëîäÿçÿ“. Mozhlivo, in zubchat_ zv`yazk get nervov_ fibers so of an invited sinuvertebralny nerve (Lyushki`s nerve), shcho v_dgaluzhu?tsya v_d kor_nts_v back to a mozk to a mayzha zraza p_slya §kh to a vikhod for suglobovy v_drostka hrebts_v. Mozhlivo, tse _nsh ³, shche not nazvan_ n_chi§m _meny g_lka nerv_v get in zubchat_ zv`yazk - not tse vazhlivo. Vazhlivo`s

those, shcho through ts_ nervov_ Kanaly zubchat_ zv`yazk signal_zuyut to a back mozk about §kh a nadm_rny tightness in zones p_dzm_shcheny hrebts_v. Otrimavsha the taky signal, spinny dab of an initiative º translyuvat nab_r teams on skorochennya is silent m`yaz_v in zon_ p_dzm_shchennya, kotr_ nadm_rno roztyaglisya in rezultat_ p_dzm_shchennya. To prizvodit Qie to a reflex skorochennya ³ blokuvannya short m`yaz_v in zon_ p_d zm_shchennya, shcho z’ ?dnuyut p_dzm_shchen_ hrebts_. Taky mekhan_zm peredbacha º protistoyannya podalshy vza?mny zm_shchennyu hrebts_v ³ poshkodzhennyu to structure zv`yazok, vessels, f_brozny k_ltsya m_zhkhrebtsevy disk.

V_d back to a mozk v_dgaluzhuyutsya in couples vl_vo - to the right rukhliv_ (spered) that chutliv_ (zzad) nervov_ kor_nts_. A stench prolyagayut p_d suglobovy v_drostka hrebts_v kr_z to a tovshch short m`yaz_v on perifer_yu. Vseredin_ nervovy kor_nts_v prolyagayut an arter ³ ¿, a vein, shcho zabezpechuyut §kh zhitt?d_yaln_st ³ to the normalena (in raz_ v_dsutnost_ p_dzm_shchen) funkts_onuvannya. On r_vn_ another - tretyy poperekovy hrebts_v spinny dab zvuzhu?tsya “I morkvinoit

“ z a kotra ¿ down prolyagayut nervov_ Kanaly, an arter ³ ¿ that to a vein - so ranks “k_nskiya hv_st “. Dal_ a stench v_dgaluzhuyutsya on perifer_yu p_d bokovy v_drostka 3 - 5 poperekovy hrebts_v that kr_z bokov_ open 5 krizhovy hrebts_v. Z k_nchik “morkvin “ down the prolyaga º is hard a thread, an utvorena z prodovzhennya zovn_shnyy firm to a sphere “a cover “ back to a mozk. On dn_ “kolodyazya “ the thread to kr_pitsya to a kuprik. “Êîëîäÿçü “ - so ranks of ep_duralniya prost_r - sudinama zapovneniye, a fatty kl_tkovina that I spoluchnoit a tkanina, shcho zovn_ otochuyut a cover back to a mozk.

of Hrebts_v at people 7(8) shiyny (zazvichay poznachayutsya Latin C), 12 chest (T), 5 poperekovy (L), 5 krizhovy (S), ³ naynizhchiya - kuprik, shcho sklada?tsya z k_lkokh small hrebts_v.

V_d back to a mozk v_dgaluzhuyutsya 30(31) couples so invited nervovy kor_nts_v - “silovy kabel_v to a strum “ that “kabel_v phone ³ ¿“, shcho is sent by _on kal_yu, natr_yu on perifer_yu, on “a bulb “ in shk_r ³, m`yaza, to a vseredin a k_stok, to hryashch_v, zv`yazok, to vnutr_shn_kh organ_v, ³ in a zvorotny napryamk. M`yaz º y at st_nka of a kishk_vnik that large ³ seredn_kh vessels - arter_y, veins. Jac write anatom_chn_ vidannya, in a d_ty m_zhkhrebtsev_ disks ùå pronizan_ with sudina, and p_slya zavershennya to growth ³ formuvannya ridge m_zhkhrebtsev_ disks of vessels not mayut, and otrimuyut a vologa z an otochuyuchy seredovishch. I Will foretell

shche time, shcho the center of a m_zhkhrebtsevy disk - the pulpoyena a kernel - prick t_lk there in plenty “napiva?tsya “ Vod ³ to a zb_lsh º vlasniya rozm_r v_d it is small ¿ to a pea in a k_lk raz_v, zdaten rozsunut, v_ddalit one v_d one sus_dn_ hrebts_. Lever t_la ³ grav_tats_ya, m`yaz zdatn_ lishen stiskat disks.

Now it is short rozglyanemo dv_ to system of vessels in b_olog_chny t_l_ Lyudini: to a krovonosn that to a l_mfosudinn. Rozum_nnya of a budova krovonosno ¿ that l_mfonosno ¿ systems to the potr_ena for rozum_nnya the reasons viniknennya zast_yny yavishch on a perifer ³ ¿, shcho sprichinyayut a row v_dkhilen v_d NT.

Sudini - that not tubes pustot_l_:

Even sh_st shar_v in arter_y large, veins!

B _ntim_ - shar_ vnutr_shn_m - a pliva,

to Nurt º a shelter. Seredn_y a sphere at t_l_ Sudini`s

to m_stit m`yaz, shcho at d_l_

of Stiskayut a st_nka. Verkhn_y a sphere live, Osk_lki`s

in n_m sam_m º whirl

of Arter_y, veins, l_mfosudin, ³ hvil_

of Teams nervovy z to a mozk to ynut syud.

M_zh zovn_shn_m y seredn_m at the vessels

Sphere of Elastichniya - zovn_shnya a membrane.

a _ntima in shar_ _z pruzhny kl_tin,

of Fibres. Zovn_ nyy - shche one,

the Prugk_shy sphere. Budova of a bezdogann!

The shestisharova konstrukts_ya a nayavna in large, seredn_kh sudina - arter_yakh ³ veins is described vishche. On a perifer ³ ¿ to the arter_alena the course to a proshtovkh º a shelter at a kap_lyara - odnosharov_ tubes z broths in st_nka, and z them a shelter of a peret_k º at a venula z a little a b_lshy d_ametr ³ tezh z broths in st_nka. Tobto on vkhod_ at a venula tisk krov_ in norm_ a stalemate º, through open ab in st_nka kap_lyar_v ³ faded plasma krov_ ³ a l_mfa zovn_ vstigla vessels obm_nyatisya we turn sour, pozhivny rechovina, kotr_ potr_bn_ to kl_tina, and takozh nepotr_bny products zhitt?d_yalnost_ kl_tin, shcho mayut z venous krov`yu protekt to f_ltr_v: pech_nka, salmons. tezh a chasina shlak_v l_mfosudinam carrying L_mf to l_mfovuzl_v for far away ¿ util_zats ³ ¿, ³ vresht_ streams of a l_mfa join in p_dklyuchichn_ blame. Gladenk`s

muscles of krovonosny vessels to a vikon º 80 - 85% the robot on perekachuvannyu krov_.

of Shche one z mekhan_zm_v m_stsevy regulyuvannya to a tisk in krovonosny sudina d ³ º a nastupny rank. In _ntim_ - vnutr_shnyy shar_ st_nka of krovonosny vessels - a zokrem nayavn_ two conduct retseptor_v, at vza?mod ³ ¿ b_lkovy molecules krov_ z one z them a gladenk muscles of a stisk º to a sudin, at vza?mod ³ ¿ _nshy to a type of b_lkovy molecules on drugy type retseptor_v a gladenka muscles rozslablya?tsya, tisk in sudin_ a stalemate º. B_lkov_ to a molecule to a produk º a selez_nka, a pech_nka of a dvom z_ svo§kh sekret_v to a v_dshchip º in such molecules to a b_lsh chi to a mensh to a chastin to a molecule, shcho y utvoryu º two the podraznik_v type _nty, kotr_ y vza?mod_yut kozhen z_ svo§m type retseptor_v. Gladenk`s

muscles of krovonosny vessels, a yak ³ an intestines st_nok, _nnervu?tsya pryamy signals z TsNS, okr_m is autonomous ¿ _nnervats ³ ¿ vegetativno ¿ nervovo ¿ to system.

On tisk in krovonosny rusl_ vplivayut sv_dom_st, pochuttya, plin energ_y, masazh_ ³ r_znoman_tn_ Lyudini`s Rukh, and takozh accordions:

Lyudsk_ accordions vpravno reaguyut

On zm_n zovn_ a t_la ³ in nutr_.

G_potalamus is a conductor in ts_y gr ³,

A g_pof_z - the curator, y not nudguyut

T_ body, shcho vpravno koriguyut Utvorenimi`s

in mozkov_y kor_

² zaloza about be - yak_y por_

Hormones, shcho in couples sluguyut, balance at t_l_ to ponovit

of Abi,

Zhittya in kl_tin_ kozhn_y to recover,

of Programuvat of a _nstinkta y a poved_nka,

V_dm_nnost_ statev_ to show

² organ_zm zrostit ³ to develop

U of a povnots_nny cholov_k, a zh_nka.

To Znachn a role at p_dtrimann_ povnots_nny zdorov`ya Lyudini of a v_d_gr º a l_mfatichna system ¿¿ a b_olog_chny t_l. L_mfa - a m_zhkl_tinna of a r_din - st_ka?tsya in l_mfosudin, shcho spryamovuyut l_mfa streams to l_mfovuzl_v. At chastochka l_mfovuzla, shcho prit_kayut z I l_mfoit, podr_bnyuyutsya, rozkladayutsya on dr_bn_sh ³, dal_ strumuyut to nastupny, b_lsh a “potuzhny“ l_mfovuzl. ² so l_mfosudin peremezhovuyutsya l_mfovuzlam, even docks b_lsh - mensh a v_df_ltrovana of a l_mf not v_ll?tsya at a venozna a shelter - at p_dklyuchichn_ to a vein:

L_mf plin a vpada at a shelter a venozna

In p_dklyuchichny veins. Vistach

of Sertsyu shelter ³! M_okard kacha,

Vm_shcheny at a bag to a v_ntsenosn,

the Shelter in legen_. That to a b_d a seryozna

In bodies, systems of an oznach

of Krov_ plin spov_lneniye! The Vtrach

Vienna m_ts - to a hvorob to a varikozn

Sprichinya. Zasto ¿ at krov_

of ridge Vzdovzh sprichinyuyut nov_

On a perifer ³ ¿ negarazd,

R_znovidn_ bol_ in golov_.

V_dchuttya of a rozvinuvsha, vlov_m,

Rozzhen_m zasto ¿ in t_l_ _azd!

L_mfa to a vir_sh º to a znachn k_lk_st tasks in kolo§dny ³ b_olog_chny Lyudini`s t_la. Osnovn_ funkts ³ ¿ l_mf - kl_tina nagoduvat ³ vidalit, util_zuvat a product zhitt?d_yalnost_ kl_tin, and takozh reshtka v_dmerly kl_tin, m_krob_v, v_rus_v ³ t. _n. Util_zats_ya, a zokrema of a peredbach º peretvorennya chastin produkt_v zhitt?d_yalnost_ one kl_tin on a forage _nshy. Kr_m of that, a l_mfa the servant º a svo?r_dny mastil for m`yaz_v ³ a prov_dnik energetichny kanal_v in kolo§dny t_l_ Lyudini. Osoblivost_ budov of a l_mfosistema of a zokrem tak_: L_mfosudini`s

not mayut in st_nka to muscles. Tekuch_st l_mf of a zokrem lie too long:

- v_d ¿¿ to temperature (to that krupn_ l_mfosudin prolyagayut poryad z arter_yam ³ veins);

- v_d stiskayucho ¿ d ³ ¿ m`yaz_v (f_zichn_ has the right rukhayut l_mfa streams);

- at m_sts_ vpad_nnya l_mf at p_dklyuchichn_ to a vein d ³ º mekhan_zm p_dsmoktuvannya l_mf z mag_stralny l_mfosudin.

Povern_mos to a rozglyada nervovo ¿ to Lyudini`s system. Normalne`s

funkts_onuvannya directly ¿ that zvorotno ¿ _nnervats ³ ¿ - a zokrema potok_v _on_v natr_yu, kal_yu after neurons (nervovy kl_tina) - shche one to the region a vazhlivy chinnik zdorov`ya Lyudini.

B_lsh potuzhn_ pryam_ that slabk_sh_ zvorotn_ a signal strumuyut z on perifer_yu that z a perifer ³ ¿ after channels is nice TsNS ¿ that parasimpatichno ¿ nervovo ¿ systems. Pryam_ a signal b_lsh potuzhn_ - “strum “ zvorotn ³, slabk_sh_ - “telefon_ya “. organ_zm_ Lyudini vazhliv_ g_lka parasimpatichno ¿ that a yak the rule, roznesen_ on r_zny a kor_ntsyakh is nice

B ¿ a lanok nervovo ¿ to system, the problem in zon_ one kor_ntsya did not viklikat an aba single-part pog_rshennya _nnervats ³ ¿ in obokh napryamka, in pryamy that zvorotny signals.

of Shche one to dosit a potuzhn ³ to a mayzha it is autonomous v_d TsNS of the vegetativn of a nervov system (VNS) to a zabezpech º funkts_onuvannya systems ³ organ_v a perifer ³ ¿. Avtonomn_st VNS in t_l_ Lyudini of a peredbach º zabezpechennya funkts_onuvannya a zokrema sertsebittya, dikhannya, shlunkovo - kishkovy to a path, vid_lny organ_v that systems in ts_lodobovy the automode ³, without nadm_rny navantazhennya of TsNS. Shchopravd, a v_ddata all on a potala of VNS is not possible, to a _naksha t_lka won y awaking with Tim zaymatisya, shcho §st, Piety, spozhivat energ ³ ¿ that vid_lyat a pererobka product nazovn ³, zasm_chuyuch prost_r! Otozh TsNS g_lka nerv_v sweat º a signal upravl_nnya to VNS ³ to an otrim º v_d not ¿ zv_t for podalshy to an anal_z ³ koriguvannya zhitt?d_yalnost_ a perifer ³ ¿.

of Svo?r_dn_ the center keruvannya VNS zoseredzhen_ in zon_ sonyachny splet_nnya, selez_nka. To Umovno it is possible stverdzhuvat, shcho Lyudina of a zdatn of a dumata not of a t_lka the head, for Alya y “stomach“ - nast_lk densely zapleten_ nervov_ to Kanaly in zon_ a shlunka ³ a dovkola nyy! Zh_nki, on a v_dm_na v_d cholov_k_v, zdatn_ “mislit“ shche y tret_m the center: d_torodny body, v_dsutn_m at cholov_k_v - an occasional office to a “kumekata“ dobryacha m_syats_v z dev`yat, a yak z dvokh malyus_nky kl_tin virostit My God the child! Otzhe, the center anal_zuvannya signal_v a perifer ³ ¿ ³ priynyattya r_shen º ³ in the VNS tsy “mozkovy“ centers, ³ on ³ ?rarkh ³ ¿ - in back that head TsNS m_zka.

On nerv_v threads to plinut _on, Mitt?vo`s

of a napravlyayucha a signal

Axons at hvilyoviya channel

Kl_tin nervovy - in t_l_ §kh m_lyon!

A signal, yakshcho not to the strena of a repony, Probudzhu`s

º a kl_tinok an area

Perifer_ynikh, ob`yavlya a work involving all hands

B to a back mozk, a tench in bast_on

U to a mozk head. Nerv_v ts_l -

of a _onama, shcho vid_lya º s_l,

Streams _nformats_y translyuvat,

of Shchob chuta dab radoshch_ ³ b_l,

In thin t_la without vidimy zusil of

of Energ ³ ¿ in channels of a hvilyuvata.

Prov_dn_st _on_v after nervovy channels zabezpechu?tsya in NT, yakshcho a zokrema:

- nervov_ Kanaly neposhkodzhen ³;

- §kh “³çîëÿö³ÿ“ - m ³ º a l_nova an obolonka - a neushkodzhena;

- in m_stsyakh stikovka nervovy kanal_v k_ltsev_ b_lkov_ to a molecule m_styat atom to phosphorus, shcho to a zabezpech º transfer to a signal to a mayzha without vtrat;

- TsNS to a gener º pryam_ a signal in Normie`s boundaries, and chutliv_st ¿¿ anal_zator_v tezh a spriyma º zvorotn_ a signal in Normie`s boundaries. In ekstreny vipadka mezh_ Normie Pryamikh that zvorotny signal_v to monut to a mayzha mitt?vo zm_nyuvatis, a zokrem pryam_ a signal - _nnervuvat perifer_yu znachno to a potuzhn_sha, and TsNS anal_zator zdatn_ blokuvat, galmuvat to a vlasn chutliv_st. To Tak task to a vir_sh º zokrema Ekstremalny v_dd_l head to Lyudini`s mozk:

Chotiri center to a mozk º. Priymalny

Otrimu º _z to Vsesv_t a signal,

Behind it - Anal_tichny term_nat

² Somatichny. Poruch - Ekstremalny,

of Shcho h_d pod_y to a f_ks º is “more abnormal“,

Pryamy of a neytral_zuyucha the channel.

B Direct º a potuzhny arsenal

² mekhan_zm galm_vno - v_dn_malniya:

Blok Pam`yat_ Potochno ¿ - one,

of Zapovnyu?tsya z pershy times

Zhittya. Blok of drugiya - Pam`yat Genetichna.

Blok tret_y - Pam`yat Lyudstva. Z tsy plates

of Signali prot_kayut to m_stin,

to a yda of an obrobk §kh an anal_tichna.

Detaln_she to Butovo ³ funkts_onuvannya to Lyudini`s mozk in tsyy rozd_l_ rozglyadat not budemo. Krashche rozglyanemo it is short, shcho to a mozha you will tear down _nnervats_yu.

V_d to a mozk to naymensho ¿ kl_tin,

the Kotra for sv_y a segment of a v_dpov_d,

Threads nerv_v, a nacha after drota,

B_zhat to team at nutr_ lyudin,

U kozhno ¿ it is live ¿ to a beast.

U t_l_ in norms ³, ³ prick a b_d,

Kl_tin chutlivy r_y a dopov_d

About a camp to a segment, body, sudin.

Prick team z a mozka to a yda not that,

of Chi at put_ is weak ³ º, a propada -

U t_l_ come lokaln_ zm_n:

Slab_yut to a vein, a blood-groove of recession,

the Segment in lokalny filled out a popada, to slabnut Kl_tini`s

, and º - to ginut a buv!

nervov_ Kanaly to monut Poshkoditi, a zokrem, a trauma; v_dmirannya nervovy kanal_v, v_kova chi to the b_olog_ena; v_rus; row, ³ with t. _n.

Yakshcho at nitts_ a nerve of a perepon -

A in organ_zm_ ³ a buva -

the Yak to a vuzky m_stsya of a p_dpliv

Nervovy _mpuls, a nacha a sound v_d a dzvona,

Behind it - _shche one, and §kh - colon,

Sumarny _mpuls vresht_ a probiv

of Qiu to a perepon, n_b of a proshiv

Press nerv_v m_krobliskavka a crown!

Shuka º _mpuls y obkh_dn_ put_ -

B dendrit_v s_tyakh v_razh_ krut_ -

of Abi a dopravita signal to ts_l ³!

At kozhn_m rus ³, skin chutt_

B signal_v tsy to a naypersha on met_ -

of Abi of Boulia zhiv_ kl_tin y ts_l ³!

Obolonka nerv_v - m ³ º a l_novy sphere “_zolyats ³ ¿“. V_n in is curve º threads nerv_v not suts_lno, and z prom_zhka, in kotr_ at pakuvann_ nervovy threads in “kabet ³“ m ³ º a l_nova a bay one ¿ strings of a lyag º on an ogolena to a chastin sus_dn_kh threads nerv_v. So a zvana of subjects ³ º l_n_zats_ya - roses’ §dannya ³ a vtrata of m ³ º l_novy _zolyats ³ ¿ a sprichinita mozha a tremor of k_nts_vka, Park_nson`s hvoroba, a rozs_yany sclerosis ³ etc.

Cause to a sphere poshkodzhennya m ³ º l_novo ¿ obolonka unambiguously dos_ n_bito not vstanovlen_. On my thought, one z the reasons for a mozha kritisya in roses’ §dann_ m ³ º l_novo ¿ obolonka salts that _nshy “agresivny“ on v_dnoshennyu to m ³ º to a rechovinama l_n, shcho vimivayutsya z kap_lyar_v at prost_r m_zh nervovy channels p_d to a p_dvishcheny vice, a hocha tse to a mozha quarrystone ³ d_ya v_rus_v chi dispute grib_v...

Arter ³ ¿, vein prolyagayut vzdovzh bays nervovy kanal_v, zabezpechuyuch zhitt?d_yaln_st nerv_v. At m_stsyakh local nadm_rny to a tisk krov_ - and tse to monut quarrystone of a zokrem m_stsya prokhodzhennya nervovy kor_nts_v kr_z korotk_ m`yaz in zon_ p_dzm_shcheny hrebts_v - protses of subjects ³ º l_n_zats ³ ¿ to monut prot_kat to a _ntensivn_sha.

of Nestacha to phosphorus in organ_zm_ Lyudini to a mozha quarrystone of a sprichinen a yak harchovy yoga def_tsity, so ³ porushennyam d_yalnost_ shchitovidno ¿ that especially parashchitovidno ¿ zaloz, shcho regulyuyut directly chi oposeredkovano kalts ³ º the Viy that fosforniya obm_n in organ_zm_. Otozh §zhmo to a morsk to a rib that seafood for zabezpechennya to an organ_zm of a zokrem phosphorus ³ the Omega - 3!

From now rozglyanemo, booze to a chast_sha of all zm_shchuyutsya hrebts ³?

In lyudin a vertical trimayut the disks

Y korotk_ m`yaz upodovzh ridge.

the Task disk_v - vtrimat vantazh,

A m`yaz_v - to vderzhat on m_stsyakh registrations

of Hrebts_ on os_ vignuto ¿ risks:

of Lordoz_v - in shi ¿ y prot of a stomach,

to K_foz - in breasts. Zv`yazok dvokh meta,

Priroslikh upodovzh vividly ¿ are low

To vs_kh hrebts_v - to utrimuvat a framework

of Ridge prick at m`yaz_v º an order

of Rozslabitis, spochit, v_dnovitis.

A yak force m`yaz_v to a back a netrivka - to spovzat

of Hrebts_ in a side will melt to zvikat,

² an initiative back bol_t, you are bent.

Otzhe, krizh ³, kuprik zm_shchuyutsya forward v_dnosno a k_stok to a basin, to yaky a stench kr_plyatsya zv`yazkam, m`yazam, prichy to a mozha zm_stitisya one Abo a k_lka krizhovo - kuprikovy hrebts_v! Not tak_ the stench to a vzha y zroshchen ³, a yak is written vs_ by p_druchnik the anatomist ³ ¿! Poperekov_ ³ nizhn_ grudn_ hrebts_ tezh zm_shchuyutsya forward, in hrebt_ º f_z_olog_chniya vigin ridge forward - lordoz. Lordoz - not a hvoroba, but a nazv to a ridge progin forward, yakshcho progin - in Normie`s boundaries. Z cause a zagina of a kuprik in ditinstv_ forward - to a vgor an arch to a lordoz ma º b_lshiya progin in poperekovy v_dd_l ³, yakshcho kuprik a flattening forward, ³ across a lyudina a mozha not of MATI a vigina forward, in a tsyy vipadk a mayzha v_dsutn_y lordoz poperekovy a ridge v_dd_la. Yakshcho kuprik zagina?tsya up - vb_k, ridge of skhilniya to lateral to a skol_oz:

A yak not on m_sts_ across ³ krizh_ -

Not of the t_lka of a leg of an initiative of a tyagta

of Chi to kol_n, chi nav_t to a p`yata!

a stomach Bottom - tovsty intestines, brizh_ -

B nutr_ a strazhda, a yak zm_shchennya “nesv_zh_ “:

In a zh_nok - f_brom_om ³ k_st,

In men - tse to adenoma y prostatitis,

U veins - varicosity, at disks - grizh ³,

of Shche y a haemo swarm, arthritis! Tozh a yak grow,

of Abi otsy “good “ not to acquire?

of Dbat about ridge in napo ¿, dumts ³, §zh ³, directly the head to bear

On shoulders, the Shelter vzdovzh ridge to rozburkhat

of Zastigl_ of a m`yaza, a zv`yazka of a roztryasta,

in tepl_y swills ³!

Quite often z poperekovo - krizhovy to a v_dd_l ³ pochinayutsya p_dzm_shchennya hrebts_v, kotr_ people dovgo not pom_chayut. Zm_shchennya kuprikovy hrebts_v - one z the reasons for a haemo swarm, utvorennya it is dry ¿ shk_rka over zadn_m pass that _nshy negarazd_v c ³ º ¿ to a zone. Zm_shchennya in zon_ 2 - 4 krizhovy hrebts_v v_dnosno tazovy a k_stok sprichinya º zatisnennya gliboky m`yaz_v vnutr_shnyo ¿ chastin stegon, and takozh m`yaz_v z vnutr_shnyo ¿ to the party kol_nny suglob_v. At tsyy pobolyu º the channel, shcho to pass directly to a vgor on vnutr_shn_y storon_ a stegn. B_l v_dchuva?tsya ³ in zon_ to transition krizhovy hrebts_v at a m`yaza s_dnits. At verkhn_y chastin_ krizh_v b_l to a mozha quarrystone nayavny at times ³, yakshcho krizhoviya v_dd_l ridge - on m_sts ³, and zm_shchennya to the nayaena of a zokrem in segment_ m_zh p`yaty poperekovy that we tickle krizhovy hrebtsyam. At a negarazda zh_nok in zon_ hrebts_v L5 - to monut S1 quarrystone one z the reasons zapalennya bartol_novy zaloz.

of Shche of a k_lk poshireny, on mo º perekonannya, not zovs_m korektny d_agnoz_v sprichinen_ zm_shchennyam in zon_ L5 - S1, tse: gout, a p`yatkova a spur (on pochatkovy stad_yakh), a valgusna of stop ³ etc. is cross ploskostop_st.

Zm_shchennya p`yaty poperekovy hrebtsya forward sprichinyu º posl_dovno zatisnennya m`yazam mag_stralny ³ m_stsevy nervovy kanal_v in such zones:

- the osnovny bokovy channel in s_dnitsyakh, shcho spuska?tsya vb_k - nazovn_ in a zone to a hollow over a neck stegnovo ¿ k_stka;

- dal_ zatiska?tsya group m`yaz_v zovn_shnyy to a side of a stegn (at general_v - a stripe);

- then to monut zatiskatisya to a zone prolyagannya nerv_v a rozginach that zginacha great paltsya to foot, Kanaly, shcho prolyagayut to a p`yatka ³ to seredn_kh palts_v (to a detaln_sha §kh topolog_ya awaking it is given gave ³).

Through pevny, _nod_ to dosit trivaly hour in stop_ to monut vinikat tak_ protses:

- to the nadm_ena napruzhennya slanting sukhozhillya to foot, shcho to an utrim º plusnov_ k_stka to foot (zv_ds - “the valgusna of stop is cross ploskostop_st,“);

- bol_sn_ v_dchuttya in k_stka z bok_v vishche p`yatka, a yak a nasl_dok - bolyov_ v_dchuttya in p`yatts_ (a peredumova of a poyava zgody p`yatochno ¿ to a spur);

- stisnennya grup m`yaz_v, shcho z’ ?dnuyut phalanxes great paltsya to foot z vnutr_shnyy to a side (in podalshy to a mozha rozvitisya gout),

At zm_shchenn_ segment_v L3 - L5 to monut vinikat of a zokrem:

- zatisnennya gliboky m`yaz_v, shcho prilyagayut to stegnovo ¿ k_stka. Qie in the cherga of a zatisk º to a vein ³ nervov_ Kanaly, shcho vikhodyat z trubchato ¿ k_stka of a stegn (through fates to monut rozvitisya arthritis that arthrosis). At sportsmen_v a kol_na to monut signal_zuvata pochat about zm_shchennya hruskoty that bolyovy v_dchuttyam p_slya navantazhennya;

- stisnennya a d_lyanok gladenko ¿ to muscles of veins (in podalshy - the varikoyena rozshirennya veins),

- zamirannya to a fruit - at maybutn_kh mothers at vinoshuvann_ ditin z - for nedostatnost_ funkts_onuvannya to a placenta;

- r_znoman_tn_ potertost_ standing, that shche a ts_ly row bolyovy v_dchutt_v at nizhn_kh k_nts_vka.

95% grizh (ekstruz_ya) m_zhkhrebtsevy disk_v traplya?tsya in People in zon_ L4 - L5 - S1. Traplya?tsya tse z cause zadavnenost_ zm_shchen hrebts_v c ³ º ¿ to a zone: nadm_rny roztyagnennya that trivaly to a nabryak z proyavam venous to stagnation, vid_lennya salts in poperekov_y zones ³, ³ podalshy p_d`yy chi opuskannya-place to a vantazh z opushcheny forward a plechima ³ pryamy hands. Through vazh_l hands - a plechovy belt - ridge the lever priblizno in 2,3 strike a b_lsh, n_zh itself vantazh, priklada?tsya to short m`yaz_v poperekovo ¿ to a zone, kotr_ not in utrimuvata forces sus_dn_ hrebts_ v_d roztyagnennya. Roztyagnennya to prizvodit to porushennya ts_l_snost_ f_brozny k_ltsya, yoga a rozriva ³ vit_kannya a zhelepod_bny pulpozny kernel kr_z tr_shchin nazovn_. Often at provedenn_ MRT d_agnostik at visnovka l_kar_ write “grizh“ at vipadka if to the f_broyena a k_lets shche did not vtratit ts_l_snost ³, to Alya rozplyushchitsya in rezultat_ p_dzm_shchennya sus_dn_kh hrebts_v ³ a vistupa º for f_z_olog_chn_ mezh_ on 2 - 3 - 4 m_l_metr. Qie - so a zvana protruz_ya, but not a grizha. To Sama about tak_ “grizh ³“ deyak_ manualn_ the therapist stverdzhuyut, shcho a stench §kh set. Spravzhnya I dream - ekstruz_yu - it is possible l_kv_duvat of Abo _n’ ?kts_yam for a spatspreparat_v at m_sets grizh ³, docks there ma º “â³ê“ k_lkokh tizhn_v, Abo an operativny way.

P_dzm_shchennya in zon_ L1 - L3 z to monut a zokrem of a sprichinita hour:

- kol_t of a small intestine (sprichinen_ spazmuvannyam chastin a st_nok of a small intestine, porushennya venous to a v_dtok z_ a st_nok, porushennya to a m_kroflora warehouse at fibers slizovo ¿ obolonka of small intestines);

- to a chastkov neprokh_dn_st pipes at a zh_nok, v_dkhilennya v_d NT at ya?chnik;

- pog_rshennya to an obm_n rechovin, vid_lennya salts in salmons, the sprichinena stisnennyam nizhnyo ¿ chastin of salmons poperechny wide m`yaza, kotr_ p_dtrimuyut a bottom of salmons;

- pakhov_ grizh_ (the zadavnena stiskannya to a number of m`yazovy fibers cherevny to a press at p_kovy zrostann_ to a tisk in zon_ a chereva of roses’ to a ?dn º, a rozriva º “stomlen ³“ nadm_rno napruzhen_ m`yazov_ fibers, a vnasl_dok of a chy chastin of a gut vipina?tsya in p_dshk_rny prost_r), that _n. Zaznachu`s

, shcho grizh_ to an umbilical cord to monut vinikat at maybutn_kh mothers a vnasl_dok to growth to a fruit nav_t without zm_shchennya hrebts_v at v_dpov_dn_y zon_.

P_dzm_shchennya in osnov_ ridge - krizhovo - poperekovy v_dd_l_ - zdatn_ sprovokuvat p_dzm_shchennya hrebts_v nizhnyy chest to a v_dd_l forward.

B segment_ T9 - T10 _nnervuyutsya zokrema of a sudina of salmons. At p_dzm_shchenn_ in ts_y for zones ³, for a kotra traplya?tsya, on it is a pity, to dosit often, pershy stiskayutsya to a vein §kh I gladenkoit muscles. Qie Mozhe of a sprichinita p_dvishchennya arter_alny to a tisk a yak in salmons, so postupovo ³ at vsyy organ_zm ³, and z hour - prizvest to utvorennya to a p_sk chi y kamen_v at sechoviv_dny channels of salmons.

of Abi of a zrozum_ta mekhan_zm v_dkladennya salts at m`yaza, sugloba, propony uyavit, a yak v_dbuva?tsya process sechovid_lennya in salmons, shcho zapochatkovu?tsya in so invited balls of Pey?r:

F_ltruyut of a nirka to a sech at nefrona,

of Shcho m_styatsya at a mozka ³ box ³,

In balls z kap_lyaram in nutr_:

Small paper bags, m_tsn_styu - cartridges,

Zv_dk_l after tubes, n_b macaroni,

of Shcho is dense v`yutsya to a vgor - down, m dr_t, Pervinn`s

of a sech to the plena to vor_t

of Maly cups. At kap_lyar_v grona

of Navkrug kanalts_v sechoviv_dny

of Yde rechovin podalshiya obm_n: in them

of Redifunduyut z tubes of sechozb_rny

Water ³ a row sekret_v prov_dny.

In merezha faded, veins not mensh folding,

of Vershat of a nefrona funkts_y a number of v_db_rny!

Zbagn_mo, shcho zastavlya º plasma of a vit_kata

of Kr_z kap_lyar_v st_nka at balls

of Nefron_v of salmons? A shelter, shcho a zat_k

Z arter_ol in balls, prot_kat

In sudin vuzhch_ to musit! Vitiskati

Rozpochina º force not a slabka

to Sechovin _z krov_: after sides

of Klubk_v of a st_k º a secha of a zapuskata

B kanaltsyakh reabsorbts ³ ¿ process

At a kap_lyara. Vdumaymos in oyets:

the Yak vzdovzh ridge roztyagnennya a triva º

Short m`yaz_v zm_shcheny hrebets,

Yaky of a sechovina at them percent

Nadm_rny tisk _z krov_ a vimiva º?!

Vitiskannya pervinno ¿ sech_ z plasma _z kap_lyar_v vseredin_ klubochk_v Pey?ra v_dbuva?tsya zavdyak to a p_dvishcheny tisk arter_alno ¿ krov_ in them. P_dvishcheny tisk obumovleniye rubble the krovonosny course in a ball, and Tim, shcho a viv_dna of an arter_ol, shcho to v_dvodit a chervona a shelter z a ball, ma º priblizno vdv_ch_ menshiya d_ametr, n_zh that, shcho I will roll º a shelter at a klubochok. To Qie Obumovl º priblizno vdv_ch_ b_lshiya tisk on a st_nka kap_lyar_v, §kh d_ametr znachno rozshireniye at por_vnyann_ z kap_lyaram in _nshy chastina of a t_l.

D_ametr otvor_v at st_nka kap_lyar_v a ball of zb_lsheniye, a zavdyaka chy krupn_sh_ to a molecule of salts, sechovin, b_karbonat_v that _nshy komponent_v krov_ potraplyayut at prost_r m_zh kap_lyaram ³ vitiskayutsya in a tube pervinny sechoviv_dny to the channel, shcho to vikhodit z Pey?r`s ball. Dal_ tsya a sechoviv_dna a tube of an obpleten of an arter_olama, a venulama, ³ m_zh them prodovzhu?tsya the bargaining, a yak on bazar_: ti men_ v_dday water, and take away t_ chi _nsh_ Saul ³, ³ navpak … Pod_bny process local narostannya to a tisk in arter_alny rusl_ nayavniya, napriklad, in m`yaza at zones zm_shchennya hrebts_v, shcho in the cherga sprichinya º vitiskannya salts z kap_lyar_v at prost_r m_zh m`yazam. Qie v_dbuva?tsya a vnasl_dok roztyagnennya tubes arter_ol at roztyagnuty m`yaza, prichy §kh d_ametr zmenshu?tsya, nast_lk growth tisk at kap_lyara, shcho y to a zapochatkov º process v_dkladannya salts. Yakshcho Lyudin to go z p_dzm_shcheny segments of ridge of a m_syatsyama, process v_dkladennya salts in zalezhnost_ v_d to size zm_shchennya, tezh a triva º m_syatsyam!

At organ_zm_ tisk in sudina of r_zniya:

blood clot in a sudinna a st_nka of pro-growth

of Chi prosv_t stisla m`yaz - there a zrosta.

of Abi to primenshit a factor to a tisk of gr_zniya,

of Shcho zdaten t_lo prizvest to funeral feast,

Sudin - anastomoz_v s_t it is dense

In k_nts_vka, to a mozk, netryakh a stomach

of Propleten in vessels a framework of perv_sniya.

tezh to sp_shat Gormoni to lower risk

Sudin to a rozriv, regulyuyut tisk

Rozslablennyam a k_leets gladenky m`yaz_v.

At a mozka of a viklik sudinny peep

of Vzdovzh shi ¿ m`yaz_v a plait of tugiya, m v_sk!

of Energ_y plin tezh maymo on uvaz ³!

P_dn_ma?mos vishche, to the zone T6 - T7. M_zh shovels, a yak the rule, hrebts_ zm_shchuyutsya back, booze to the vlayena ³ ma º vigin a back in ts_y d_lyants_ ridge, so ranks k_foz (tse not a nazva of a hvoroba, and term_n, kotry naziva?tsya vigin ridge in zon_ seredn_kh chest hrebts_v back):

A yak not in an order a back m_zh shovels,

Buva º, body at nutr_ a strazhda:

U a shlunka chi z legenyam of a b_d, Pech_nk`s

to the slayena, in zhovchny an attack,

the Yak in n_m kam_nnya d_sta?tsya in a spadok,

of Abo disk_nez_ya a dosazhda,

U p_dshlunkov_y to lodge need...

B to a back mozk take an ear

of G_lki chest nervovy kor_nts_v to

Z here - p_d bokovy v_drostk_v is silent hrebts_v,

of Shcho vtrimuyut ³ edges, ³ a breast.

P_dzm_shchennya hrebts_v g_lka of a stisk: Venozn`s

a shelter, a spov_lnen, a v`yazk

In nabryakly m`yaza I will squeeze º a lyudina.

In tsyy segment_ a zokrema nervov_ kor_nts_ _nnervuyut to a p_dshlunkov to a zaloz. Yakshcho z the right ¿ the party glibok_ korotk_ m`yaz z cause p_dzm_shchennya hrebts_v to soul bolyuch_ - zn_mat the block z tsy m`yaz_v Warta velm postupovo, osk_lk p_slya poperekovo ¿ a zone tsya a zone - the friend of depot on a way prot_kannya Yansko ¿ energ_y to a vgor, to the head, ³ dal_ down on hands ³ a breast. Uvaga! Yakshcho _ntensivny massage zanadto r_zko rozblokuvat of m`yazoviya zasl_n in zon_ T6 - T7 on the right, pot_k energ_y will break in the head, ³ Lyudin to a zbl_dnuta mozha, nav_t vtratit sv_dom_st on k_lkadesit seconds!

On prichin_ zm_shchennya in ts_y zon_ to a mozha rozvinutis nedostatn_st funkts_y p_dshlunkovo ¿ zaloz, ³ nav_t show a d_abeta z p_dvishchennyam r_vnya to a tsukr in krov_. Yakos zustr_v to Lyudin, in a kotra ¿ everything in organ_zm_ is normal, ³ to a mayzha vs_ hrebts_ Boulia on m_sts ³, from a t_lka on the right m_zh T6 - T7 glibok_ m`yaz locally pobolyuvat, ³ in c ³ º ¿ Lyudini l_kar_ d_agnostuvat a pochatkova stad_yu to a d_abet … In zon_ the T4 segment - T5 - T6 _nnervuyutsya a zokrem a bottom a stravokhoda, a shlunok, was dvanadtsyatipat by a gut. Napriklad, at a yunak rok_v 27, hudorlyavy, p_slya it is gained ¿ in an automated workplace ³ ¿ to a trauma (nevdat zd_ysniv on a turn_ka vikh_d by force - one hand of a viyshl upward, a _nsha - not a vstigla) zm_stivsya the T5 segment - T6. Through s_m - v_s_m rok_v p_slya to a trauma at nyy in stolichn_y oblasn_y l_karn_ by a laparoskop_chny method of a vir_zala needle three - in a shlunka that dvanadtsyatipal_y kishts_.

the Golovny factor viniknennya problems z zh_nochy grudm - d_agnoz mastopat_ya that b_lsh seryozn_ - a yak governed to a zapochatkov º p_dzm_shchennya verkhnyy chest to a ridge v_dd_l - one chi k_lkokh chest hrebts_v z another on shostiya, T2 - T6. Mekhan_zm zatisnennya veins in ts_y zon_ nastupniya. Chastina of veins, shcho v_dvodyat to a venozn a shelter v_d breasts - zh_nochy chi cholov_chy - a pro-nickname º m_zhrebern_ m`yaz ³ on a vnutr_shnyy side of edges, sum_zhny z a pleura legen, a vein spryamovuyut to Xin a shelter to ridge. Vrakhovuyuch are that, shcho p_slya zm_shchennya one chi k_lkokh hrebts_v to the zone T2 - T6 v_dpov_dn_ m_zhrebern_ m`yaz will be smothered with caresses by a pryamy potuzhny signal z TsNS for sh_st - s_m dn_v, ³ zatisnennya §kh a triva º m_syatsyam, and y desyatil_ttyam, yakraz in zon_ proniknennya m_zhreberny m`yaz_v ³ to znakhoditsya by veins the collar - a stranglehold of tsy veins. Upov_lnyu?tsya v_dt_k venozno ¿ krov_ v_d breasts - stvoryuyutsya umov, haraktern_ for organ_v, nayavn_ zast_yn_ a yavishcha: upov_lnennya venous to a blood-groove, a l_mfotok, nabryak, ushch_lnennya tkanin, v_dkladennya shlak_v ³ etc.

Bronchial tubes ³ legen_ _nnervuyutsya in the zones T2 - T7. Often at people alerg_chny cough - not shcho to a _nsha, a yak prign_chennya funkts_onuvannya that ¿ chi _nsho ¿ d_lyanka bronkh_v, the viklikena p_dzm_shchennyam in zon_ verkhn_kh chest hrebts_v. At tsyy nadm_rny I will get down n_bito y it is mute º, Alya pryam_ a signal, shcho keruyut I skorochuvalnoit muscles, podraznyuyut ¿¿ nadm_rno, otozh ³ broom cough º sukhiya, nechastiya. Dodatkov_ agresor - tsigarkoviya dy, vikhlopn_ Ghazi, m_krob, v_rus, Roslin`s files ³ etc. - podraznyuyut to a slizov an obolonka bronkh_v, shcho to a roztyag º process kashlyannya on tizhn_ chi y m_syats_.

Otozh, verkhn_ grudn_ hrebts_ tezh, on it is a pity, it is frequent p_slya zm_shchennya hrebts_v m_zh shovels, to monut zm_shchuvatisya forward, literally on 0,5 - 1 m_l_metr, shcho to a mayzha nepom_tno a yak for Lyudini, so ³ for bagatyokh manual spets_al_st_v. Pershy - tret_y, and in wild a y of quarters grudn_ hrebts_ zm_shchuyutsya forward, quite often perevazhno one side:

A yak not on m_sts_ in zon_ kom_rtsev_y,

Buva, one chi two grudn_ hrebts_ -

That z hour of a broom º b_l in ruts ³,

² r_zn_ bol_ y rozlad of serets ³,

of Vs_lyak_ bol_ in golov_ vz_rtsev_y, Vuzli`s

at shchitovidts ³, pukhirts ³,

² nerv_v zats_kavlen_st in lits_. Zasto`s

¿ krov_ vinn_ in t_m m_stsev_

of Vzdovzh odn ³ º ¿ - dvokh jugular veins.

Not so y an arter_alna a shelter to a pliva

To a mozka: tisk at nyy a zrosta º,

a stalemate. Kolivannya tse to Nova

of Trivozhit, ³ a lyudina to a vzha live

B napruz ³, shcho vpodovzh Vit ridge º.

Kom_rtseva a zone, shcho a prolyaga º v_d to a basis shi ¿ to shovels ³ plechy, to the region of a vazhliv:

At kom_rtsev_y zon_ the tovshchina is small

U m_zhkhrebtsevy disk_v.

P_dzm_shchennya hrebts_v in n_y a beginning

V_nok of problems - m the Tat of a bagatolik

to Pull hard on a zh_nka, a cholov_k!

Tisk in golov_ stribat of an initiative, Lyudin`s

is frequent to be quailed a sumna,

of Hocha the bull to a ran_sha of a sontselik:

That heart interruptions of a d_ym,

of Hoch zm_n in kard_ogram_ shche it is mute,

an imbalance gormon_v in shchitovidts ³!

Lyudin you will set a zdatn

of Grudn_ hrebts ³, ³ to trimat m`yazam,

of Vikonuyuchi has the right, §kh on m_sts ³!

Rozglyanemo to a detaln_sha, yak_ v_dkhilennya v_d NT to monut viklikat zm_shchennya hrebts_v T1 - T4. I will give a row nayaskrav_shy priklad_v z practicians for a l_pshy zasvo?nnya.

of Tsentraln_ of a thread kor_nts_v to the zone T4 - T2 z l_vy to a side _nnervuyut a zokrema of a st_nka ³ partitions sertsya, priroshchen_ sertsev_ the valve. St_yke to a trivala zm_shchennya c ³ º ¿ to a zone - is frequent the reason perebo§v to a rhythm sertsevy skorochen (so invited aritm_y): to stukotit heart often, r_dko. In sertsya Lyudini º a k_lka in parallel funkts_onuyuchy mekhan_zm_v bezposerednyy keruvannya yoga robothat:

- is more sacred prost_r sertsya - a zone, shcho keru?tsya Tvorts, vza?mod ³ º than a zokrem _z heart dukhovny, prophetic “I“. At h_rurg_chny vtruchann_ in tsyu a zone, and takozh at neoch_kuvany v_dchutny udar_ in a breast in zon_ sertsya Lyudin to a pomerta mozha;

- vza?mod_ya z energetichny center sertsevo ¿ chakr;

- zadannya imperious to a rhythm to frequency sertsevy skorochen in G_s`s bunch;

- upravl_nnya through g_lka of a blukayuchy nerve;

- upravl_nnya hormones. To Sertsa tezh to a produk º hormone, shcho regulyu º about’ ?m krov_ in krovonosn_y systems ³;

- zabezpechennya funkts_onuvannya structures sertsya - to a m_okard, klapan_v, a st_nok, vessels, to a pericardium _nnervats ³ º yu z to TsNS side, that _n.

Ostann_y targeting a chinnik ma º v_dchutniya vpliv on the normalena funkts_onuvannya sertsya, a zokrema p_dzm_shchennya segment_v T1 - T4 to the zdayena negatively of a vplinuta on sudin, st_nka sertsya, stiskayuch §kh in is silent zones, z kotry zvorotniya the signal on doroz_ to TsNS weakened chi y faded.

Taky process to a sprichinita mozha ³ nedostatn_st klapan_v: to the nepoyena zmikannya §kh stulok. Stulki`s

klapan_v sertsya trimayutsya on k_lkokh tonyus_nky m`yazovo - tendinous strings. One k_nets ts_ strings proroshchen_ in stulka klapan_v, _nshy - in st_nka sertsya. To tsy zones a st_nok sertsya, trimayutsya stulka klapan_v, ³ to strings, shcho keruyut robothat klapan_v to tyagnutsya nervov_ by Kanaly z_ back to a mozk that z head to a mozk - g_lka of a blukayuchy nerve. So zokrema of a n_zhka of a bunch of G_s, shcho to a ker º sertsevy rhythm, tezh otrimuyut signal z TsNS. Yakshcho on prichin_ zm_shchennya in zon_ T4 - T2 a signal pryamy ³ zvorotny nervovy _mpuls_v, shcho pryamuyut at vishchezgadan_ to a zone ³ back, pochinayut vikhodit for mezh_ Normie (a chast_sha of all zatukh º a zvorotny signal), pryam_ a signal pochinayut deshcho nadm_rno string stiskat a stulok klapan_v at systoles ³ not vpovn_ §kh rozslablyat at d_astola. Qie Mozhe of a sprichinita nezmikannya a stulok klapan_v - §kh so to a zvan nedostatn_st. Shche one z the mozhlivy reasons viniknennya nezmikannya a stulok klapan_v at given a vipadka - the nadm_ena napruzhennya a d_lyanok a st_nok sertsya, priroshchen_ strings klapan_v. Qie Naprurengnya, especially to the virazhena p_d hour _ntensivno ¿ trivat ¿ the robot sertsya, a pom_nyata mozha to the vza?ena polozhennya m_sts priroshchennya a stulok - v_ddalit §kh v_d normal polozhennya, shcho tezh to a vplinuta mozha on shch_ln_st zmikannya a stulok klapan_v.

Butt 1: at the sixth-grader of a d_agnostuvala nedostatn_st the sertsevy valve protyagy to fate (to p`yaty to a class all bulo in norms ³). On that hour bulo to the zaf_ksovena zm_shchennya hrebtsya T2 ³ to the vpravlena to Normie.

Butt 2. At a sus_d rok_v 50 - ti l_kar_ protyagy 15 rok_v “l_kuvat“ a st_yka aritm_yu, a golovny chinnik of a yak ¿, on my thought, it became obvious to the virazhena zm_shchennya T3 back: a trauma, a sprichinena a boretsky kidok ³ pad_nnyam on the head on tatam_ at v_ts_ 23 rok_v. And died sus_d v_d “pro_avleny“ l_karyam to cancer legen 4 - ¿ herds ³ ¿, a hocha y prokhodiv obstezhennya skin to a p_vrok in stats_onara. Segmenti`s

of T3 - T1. Zl_va tsentraln_ kor_nts_ _nnervuyut zokrema to a gladenk muscles of coronary vessels sertsya Lyudini. Zm_shchennya hrebts_v c ³ º ¿ to a zone forward, on mo º to a st_yka perekonannya - a naychast_sha the reason _nfarkt_v a m_okarda. Koronarn_ sudin, on a v_dm_na v_d Rasht arter_y ³ veins, pratsyuyut ts_lodobovo, ³ pass, ³ vnoch ³! Trivale zm_shchennya hrebts_v T3 - T1 forward, often l_vy side, a sprichinita mozha to the nadm_ena stisnennya okremy a d_lyanok in st_nka of coronary vessels, shcho in the cherga sprichinyu º to a postupov to a vtrat elastichnost_ vessels in tsy zones. At nadm_rny navantazhennyakh in tsy m_stsyakh vnutr_shn_y a sphere a st_nok of coronary vessels to a vtrachata mozha ts_l_sn_st, tr_skatisya, ³ yakshcho cholesterol, shcho to compasses º in a shelter ³, zanadto r_dkiya - v_n to a zarodzh º to a holesterinov a plaque. Nasl_dky tsyy to a sluguvata mozha neprokh_dn_st sudin in ts_y d_lyants_.

Butt 3. M_y the schoolmate in travn_ 2010 to fate potrapiv at Zhovtnevu l_karnyu stolits_ z d_agnozy “_nfarkt a m_okarda“. Prov_dav yoga, promatsav to a zone of a d_agnostika of coronary vessels across Ogulov at nyy that yoga tryokh sus_d_v on palat_ - at vs_kh in t_y chi _nsh_y m_r_ Boulia nayavn_ bolyov_ v_dchuttya. Promatsav takozh z to a transit license us_kh a camp §khn_kh verkhn_kh chest hrebts_v - at tryokh t_ chi _nsh_ zm_shchennya. In one - a zokrem to the yaena zm_shchennya T2 forward - pershiya _nfarkt. At another - T1 - T3 zm_shchen_ forward - drugiya _nfarkt (pershiya trapivsya three fates to that). At tretyy - yy for 60 - a nevelichka zm_shchennya T1 - T3, inserted stent. At the fourth - a mayzha to the nepom_ena zm_shchennya T1, to Alya V_n zgadav, shcho for r_k to a _nfarkta yy “grandma“ rikhtuvat hrebts ³, ³ verkhnyu a grudna a zone tezh. A day before a _nfarkta v_n pob_gav - pogravsya z d_tm at soccer …

the Zone C8 - T1 of a zl_v - tsentraln_ nit_ kor_nts_v _nnervuyut a zokrema an arch to an aorta. To Dosit to a trivala zatisnennya m`yazam tsy kor_nts_v to a sprichinita mozha tak_ v_dchuttya in serts_: prick second - to v_dpustit, squeeze on a k_lk of seconds - to v_dpustit. Zazvichay tak_ a symptom vinikayut des through a p_vroka p_slya zm_shchennya T1 a l_vy side forward. Qie Vzhe to Lyudini p_dkrada?tsya “a grudna a toad“ - so a zvana stenokard_ya: a gladenka muscles of an arch to an initiative aorta º nadm_rno stiskat tsyu to a nayb_lsh to a sudin, a kotra to v_dvodit all chervona a shelter v_d sertsya, ³ sertsyu hundred º all to a vishtovkhuvata vazhcha a shelter in an aorta. Kr_m of that, stiskayutsya ³ st_nka of coronary vessels. St_nki of an arch to an aorta ³ coronary vessels to monut vtratit elastichn_st in zdavleny a camp ³, tr_skatis at nadm_rny navantazhennyakh chi a vnasl_dok v_kovy zm_n …

Zm_shchennya of T1 - T2 l_vy chi we govern a side to a sprichinita mozha z hour to the posilena sertsebittya forward, prick heart of a kalat º in breasts so, shcho Liudyne not to a mozha nav_t zasnut! Hour, protyagy yaky tse to a mozha trapitis - v_d k_lkokh tizhn_v to k_lkokh m_syats_v.

Butt 4. M_y the colleague of a vosena potyagav I l_voit a hand m_shok on gorod_. Through three tizhn_ p_slya tsyy m`yaza bol_t vishche l_ktya l_vo ¿ started hands, shche through three tizhn_ v_n not m_g zasnut vnoch_ - were kalatat by heart! Kard_ograma did not pokazuvat yakikhos sutt?vy zm_n. P_slya to an oglyad it viyavitsya to a nevelichka zm_shchennya in verkhn_y grudn_y zones ³, a zokrema of T1 - forward by a l_vy side. Masazh, vpravlennya permitted kolez_ zasnut, v_n having started robit has the right on p_dloz ³, on doshts_ a =vm_nova - a symptom to a b_lsha did not repeat.

Butt 5. The man rok_v 40, without zayvo ¿ levers, the robot - ts_lodenno makhat a pitchfork, shchos perekidat in gospodarstv_ at the farmer. In the spring potyagav to a pack z the workmate - zavantazhuval §kh on a power-saw bench. T1 zm_stivsya we govern a side, Rasht hrebts_v forward - on m_sts_. In k_nts_ to spring started kalatat heart. Obstezhennya sertsya ³ Rasht to a zasv_dchila organ_zm - norm! Obstezhili to a shchitovidn to a zaloz - g_perfunkts_ya after deyaky hormones. On an ear serpnya in in stolichn_y oblasn_y l_karn_ vidalit a chastina shchitovidno ¿ zaloz - shchob not a viroblyala nadlishok gormon_v! Poperediv man: yakshcho not to set the pershy grudny hrebeets on m_sets ³ quarrystone of a prodovzhuvata of a makhata a pitchfork - vidalyat to Rasht a thyroid gland!

Butt 6. Sus_d, is larger the man, having given, lamav klyuchitsyu. Zroslasya, that T1 - T2 zm_stilisya forward a l_vy side. Trich_ heart kalatat p_slya per_od_v trivaly napruzhennya - n_ch for a kermy car, the novor_ena zast_llya ³ other P_slya vpravlennya hrebts_v ep_zod kalatannya sertsya did not povtoryuvatsya.

U butts 4 - 6 showed to itself a shchitovidn of a zaloz: one z ¿¿ gormon_v a vpliva º on frequency sertsevy skorochen. At zm_shchenn_ in zon_ T1 - T2 prign_chu?tsya funkts_onuvannya shchitovidno ¿ zaloz, ³ at nadm_rny ¿¿ navantazhenn_ there to a mozha of Abo of a zmenshita produkuvannya gormon_v, yakshcho organ_zm not perevantazhu?tsya, Abo zb_lshit, yakshcho organ_zm a vimaga º §kh at p_dvishchen_y k_lkost ³, a yak trapitsya in ostann_kh tryokh vipadka.

Yak_ shche negarazd of a viklik º p_dzm_shchennya verkhn_kh chest hrebts_v, rozglyanemo to a nizhcha, tobto rozglyanuvsh prophetic, shiyny v_dd_l ridge.

Hands _nnervuyutsya z zones v_d the 4th cervical C4 on 4 grudny T4 hrebts ³, ³ yakshcho a hocha in one segment_ to the nayaena zm_shchennya hrebts_v - that chi a _nsha a zone of hands to a mozha v_dguknutisya Bol, zan_m_nnyam ³ t. _n. Dokladn_she about hands pogovorimo in rozd_l_ “a samod_agnostika that massage“.

Now korotenko rozglyanemo shiyniya v_dd_l Lyudini`s ridge. V_n ma º vigin forward - so ranks of shiyniya lordoz (to a znov, tse not a hvoroba). Rozglyanemo deyak_ element of a budova cervical to a ridge v_dd_l, shcho to dopomonut roz_bratisya the reasons r_znoman_tny bol_v at golov_.

the Syomy shiyny hrebeets - nayb_lsh masivniya, a yak ³ zadn_y yoga a v_drostok, bo an occasional office yy trimat the head on shoulders! 3 - 6 shiyny hrebts_v mayut open

of Bokov_ of a v_drostka for a zakhist of a zokrem of vessels, shcho prolyagayut here: hrebtsevy arter_y. Ts_ an arter ³ ¿ roblyat bokov_ vigin at form_ loops in nizhn_y chastin_ shi ¿, in zon_ C7 - C6, hovayutsya in bokov_ v_drostka of C6 - C3, roblyat petl_ - vigin before pronikannyam in otv_r potilichno ¿ k_stka of a skull in zon_ C2 - C1. Petl_ - vigin arter_y are permitted by Lyudin_ of a vert_ta shi?yu in r_zn_ a side, be pricked - uber_gayuchis v_d hizhak_v, now - v_d by a car!. The Drugy shiyny hrebeets at once z we tickle - the Atlas, utvoryuyut to dosit a rukhliva konstrukts_yu in rad_alny axes obertannya. The Atlas to an utrim º Lyudini`s skull on dvokh v_drostka, m on vertical rogach ³!

So zvan_ sonn_ an arter ³ ¿ prolyagayut to a blizhcha to peredn_kh - bokovy kra§v shiyny hrebts_v. Down, to sertsya to a venozn a shelter v_dvodyat a number of veins, chotir golovn_ z them - yaremn_.

Dv_ a bet of veins p_d I nazvoit yaremn ³,

Z - p_d skulls v_dvodyat krov_ plin.

of Shchob in golov_ did not trapitsya _ml, Kolya`s

inflow krov_ in n_y buremn ³, by

a Number of em_sarny veins - strumk nedremn_ -

of Kr_z r_vno st_lk otvor_v maly

U cherep_ nazovn_ prolyagl,

of Shchob in zon_ shi ¿ be flown in r_k temn_ by

Dvokh zovn_shn_kh pruzhny jugular veins,

T_ - p_dklyuchichny. Dal_ a shelter to a pliva

To sertsya in verkhn_y porozhnist_y ven_.

Kr_z heart a shelter pulling down at a krugova

to K_ltsa: to otrimat dikhannya to Nova -

B n_m gazoobm_n zd_ysnyuyut legen_.

After sides shi ¿ the head twist a zokrem grudinno - klyuchichno - sostsevidn_ m`yaz, priroshchen_ vgor_ to mastoidal v_drostk_v potilichno ¿ k_stka. to a pozad a mochok vukh, and below - to klyuchits that to a breast. Ts_ m`yaz pom_tn_ at bokovy turns to the head. Zovn_shn_ yaremn_ to a vein prolyagayut priblizno on seredin_ visot tsy m`yaz_v p_d them, zlivayuch to a nizhcha a shelter at p_dklyuchichn_ to a vein v_d zadnyo ¿ chastin to the head ³ to top cervical to a v_dd_l. Vnutr_shn_ yaremn_ to a vein prolyagayut down p_d rozshirennyam grudinno - klyuchichno - mastoidal m`yaz_v forward in nizhn_y §kh chastin_. Yakshcho`s

grudinno - klyuchichno - sostsevidn_ Lyudini`s m`yaz zatisnen_ ³ at palpats ³ ¿ hurt, a stench pochinayut v_d_gravat all to a b_lsh a role in upov_lnenn_ venous to a v_dtok krov_ z - p_d skulls. A stench º golovny “valves“, shcho to monut chastkovo perekrivat pot_k venozno ¿ krov_ for a rakhunok podv_yno ¿ strangleholds down: gladenko ¿ to muscles in st_nka of veins, and takozh zovn_ - m`yaz_v, through kotr_ a stench prolyagayut. Zatiskayutsya grudinno - klyuchichno - sostsevidn_ m`yaz to a zniz up ³ beforehand, p_slya k_lkatizhnevy zatisnennya m`yaz_v kom_rtsevo ¿ to a zone. Descriptions here process often to a zapochatkov º show so zvano ¿ vegeto - sudinno ¿ digroan ³ ¿.

Zm_shchennya shiyny hrebts_v tezh to a mozhliva, odnacha quite often shiyny v_dd_l Lyudini of a pochuv º to inconveniently p_slya zm_shchennya verkhn_kh chest hrebts_v forward, ³ p_slya §kh vpravlennya z shiyny v_dd_l, yak rule, robit man_pulyats ³ ¿ not potr_bno. The Hocha so of a zvan of a kran_osakraln terap_ya, is popular Ning ³, the zokrema of a p_dpravlyata of a k_stka of a skull ³ to a basin is called … Odnache, rozglyanemo

Butt 7. A string of a nevisok a zh_nka rok_v 30, a lyubitelka katannya on g_rsky lizha, protyagy to ten rok_v a strazhdala v_d pristup_v I hurt in zon_ a l_vy temple p_d hour magn_tny the drill. A yak the won showed, ostann_m hour ten vid_v r_znoman_tny tablets v_d “head“ I hurt p_d hour pristup_v §y to a vzha not of a dopomagala. At palpats ³ ¿ l_vy grudinno - klyuchichno - a mastoidal m`yaz sklalosya vrazhennya, shcho p_d I shk_roit not m`yaz, and threw, on vs_y visot_ a m`yaz! Having shown, a yak of a robita roztirannya, rozminannya a tsyy m`yaz, zgody p_dpraviv zm_shchen_ forward a l_vy side of T1,T2 - through a k_lk dn_v bol_ vshchukhl ³ to a b_lsha did not povtoryuvatsya.

Shcho a viklika º to a problem at zm_shchenn_ hrebts_v?

ª mekhan_zm, shcho do not tear a zatisk º

of Skr_z, m_zh m`yaz_v a way §kh a prolyag

U organ_zm_: heart chi a leg,

the Aorta, blame - a shelter of a prot_k for them º

of Tod_ normally, a yak not a zaklyaka º

Pot_k of teams, shcho to m`yaza of a pomag

of Stiskat of a sudina, ³ the remagician

Zasl_n, shcho for nerves strum not the admission º:

Threads nervov_ to a m`yazova k_lets

of Skr_z of an ogort, kr_m to a mozk, m silets.

of Hrebts_ zm_stitsya - in strum_ º pererv.

Hrebts_v sus_dn_kh zm_shchennya process

U m`yaza to create a nabryaka ekstses:

of Stisk º m`yaz. M`yaz press on do not tear.

The head in Lyudini to a bol_ta mozha, nav_t yakshcho in zon_ to a vikhod shi ¿ z - p_d skulls, after sides v_d pershy cervical hrebtsya - the Atlas of a m`yaza at masazh_ bolyuch ³, and Rasht nizhchy m`yaz_v shi ¿ that kom_rtsevo ¿ to a zone of a bezbol_sn:

At golov_ a buva zrostannya a tiska

B of that hour, the yak tisk is more normal at ruts_.

B_l in golov_ - signaln_ praports_

About those, shcho tisk syagnuv for kraynyu to risk

² up to a povza! In p_gulka there is not enough to zisk -

the Reason znaydy there, kom_rts_ we carry

On necks: m`yaz, m borts ³,

of Stiskayut to a vein, that not chut to peep!

Nabryaklikh m`yaz_v the tovshch of a zatisk

of Yaremn_ to a vein ³ not the admission

of Zvorotn_ of a struma v_d gladenky m`yaz_v,

of Shcho a vein is pressed not to a g_rsha of a fist!

to Pulse º b_l in potilitsa ³, temples -

Vart filled out znyat z m`yaz_v in persh_y phases ³!

P_slya zatisnennya m`yaz_v kom_rtsevo ¿ to a zone to monut vinikat bol_ in potilichn_y chastin_ to the head. P_zn_she to monut pochat zatiskatisya bokov_ m`yaz shi ¿, shcho sprichinya º bol_ in frontal p_vkulyakh to a mozk.

B_lsh_st r_znoman_tny vid_v I hurt in golov_ poyasnyu?tsya, on my thought, such factor. In m`yaza, nayglibshy ³ nayblizhchy to bokovy v_drostk_v of a zokrem shiyny hrebts_v, zovn_shn_ nervov_ Kanaly nervovy kor_nts_v v_dgaluzhuyutsya to gladenko ¿ to muscles vs_kh vessels, shcho prolyagayut through ts_ m`yaz that nayblizhch_ to a zone. At a nabryaka tsy gliboky m`yaz_v, shcho it is frequent º a nasl_dok p_dzm_shchennya sus_dn_kh hrebts_v, postupovo pochinayut stiskatisya lokaln_ to a zone of a zokrem gladenko ¿ to muscles large ³ seredn_kh veins, shcho to prizvodit to pog_rshennya to current venozno ¿ krov_ in tsy lokal_zovany d_lyanka. Before such zones tisk at outgrowth veins º, then an initiative º p_dvishchuvatisya arter_alniya tisk in spor_dnen_y sudinn_y sistem_. Yakshcho rozblokuvat zatisnen_ m`yaz, at potreb_ having set on m_sets hrebts ³, a gladenka muscles of veins in tsy zones rozslablya?tsya, ³ tisk on protyaz_ l_cheny hvilin (at molody people) normal_zu?tsya. Sl_d of a rozum_ta, shcho chy is more senior than a lyudin, Tim B_lsha v_rog_dn_st nayavnost_ in not ¿ defekt_v in st_nka of vessels, not pov`yazany z process opisany vishche, a hoch y sprovokovany to them zadovgo to a mayzha nezvorotny zm_n vessels - to varicosity, thrombosis, grizh vessels (not an aneurysm, a yak §kh dos_ pomilkovo a naziva º medicine, and grizh, at kotry a shelter through tr_shchin at vnutr_shn_y st_nts_ sudin - _ntim_ - potraplya º in a st_nka of a sudina, a rozsharovuyucha ¿¿, zvuzhuyuch prosv_t sudin, Abo y viduvayuch vb_k to flog a ts_l_sna a st_nka trubchato ¿ sudin in m_sts ³, a gladenka muscles the bull dovgo a zatisnena). Naychast_she`s

b_l in golov_ to sv_dchit about p_dvishchennya a tiska in a head mozk of Lyudini. On tak_ a symptom Warta of a zvertata to a uvag to a yaknayshvidsha ³ to a nayseryozn_sha, sudina osk_lk in a head mozk - to dosit a rozgaluzhen of a merezh, ³ poshkodzhennya ts_l_snost_ a hocha one z them sprichinyu º krovoviliv - _nsult. Zauvazhu, shcho zg_dno z I v_tchiznyanoit medical statistics, to a b_lsha to a half _nsult_v at people is not more senior 50 - 55 rok_v traplya?tsya z cause a rozriva of aneurisms head, _nkol back to a mozk:

Shcho in molody _nsult sprichinya º?

of Yak_ of a sudina not trimayut tisk?

to Peep, serdeshn ³, that not chut peep! Qie`s

to aneurism shelter perepovnya º.

To Chy serdenko tisk in them naganya º? to Give to

a mozka kisen - an axis at chy zisk!

B osnov_ shi ¿ a pros_da º a disk -

of Hrebts_ zm_stitsya - tse perepinya º by

Threads nerv_v _mpuls_v pot_k: Ned_l`s

- the friend - in shi ¿ m`yaz zat_k,

Zatis to a yaremn a vein, that filled out,

Tisk in a mozka zr_s. F_zichn_ has the right, a stress

of Vivodyat z - p_d to control tsy process,

² - in anevrizm_ m_tsnost_ zabraklo!

Yakb m_y are kinder than znayomiya not of p_sh z zhittya terrestrial v_d to a rozriv to aneurism in a head mozk not in mountains, de mi z to them dolat semitisyachnik, and in the capitals ³, that shche y at v_ts_ led for p`yatdesit, ³ men_ not bulo v_domo, shcho aneurism.

Medicine dos_ to a stverdzh º, shcho to aneurism - patolog_ya. Mova in a tsyy vipadk to a yda naspravd_ about grizh_ vessels, but not about aneurism - the nature vmontovan_ in rozgaluzhennya arter_y, arter_ol po?dnan_ z to them to the sphere - a damper sistol_chny arter_alny to a tisk:

At aneurisms mozhliv_st roztyagnutis

ª znachno a vishcha, n_zh in m_lky vessels.

Mater_al for a st_nok §kh - one,

That sfer_ znachno to a legsha at once napnutis

P_d to a vice a shelter ³, pot_m zn vv_gnutis, V_ddavsha`s

a shelter at the course, shchob plin

Post_ynim buv not protyagy times -

In d_astola, ab not zadikhnutis

Kl_tinam to a mozk nav_t n_ to Meath,

of Stiskayuchis, in m_lky sudina to zmit

Everything, shcho could os_st, zastoyatis.

A role to aneurism Warta rozum_t

we Age ³ we thresh, ab um_t

F_zichnikh navantazhen not boyatis!

Rozbirayuchis _z term_ny “aneurism“, viyaviv, shcho a chastina medik_v, yakshcho not vs ³, vvazhayut to aneurism the pathologist ³ º yu, v_dkhilennyam v_d NT in b_olog_chny t_l_ Lyudini.

Mozhlivo to movit htos: “Adventurism!

Chom of zn pitannya tse yoga of a loan º? Medichno`s

¿ osv_t v_n not ma º! “

A mova to a yda about sutn_st an aneurysm.

V_dsutn_y at statistits_ a l_rizm: §kh we thresh

of Rozriv zhittya a lama º,

the Yak tisk nadm_rniya to the head an armhole º.

B pitann_ nin_ ts_m - not to charisma, nin_ term_n in medik_v one

For aneurisms ³ is simple

of Bo grizh vessels! Qie`s

is absolute suttyu r_zn_ the speech ³!

doshkulya stribkam we thresh Tisk,

of Rozb_zhn_st tisk_v mozkovy r_din

the Ditch to aneurism. Grizh_ - b_lsh starech_.

Vikladu vlasn_ thoughts about the nature of aneurisms. Zauvazhu`s

, shcho term_ny “aneurism“, is melodic “for zruchnost ³“, a suchasna medicine to a _men º prinaymn_ three r_zn_ v_dkhilennya v_d NT in b_olog_chny t_l_ Lyudini, and:

- Grizh_ trubchaty vessels. Vinikayut Abo at utvorenn_ tr_shchin in §kh st_nts ³, at tsyy a shelter prosochu?tsya m_zh I _ntimoit ³ an elastichny sphere, a rozduva º a sudina to a vseredin chi y nazovn_. In a _nshy vipadk p_d to a nadlishkovy vice a sudina st_nka vipira?tsya nazovn ³, prichy a sphere _nty - not poshkodzheniye. Nav_t in tsy dvokh vipadka of a prof_laktik such grizh ma º deshcho to the r_ena napravlennya: ukr_plennya st_nok of vessels ³ p_dtrimannya normal to a tisk krov_.

- Anomaln_ vipirannya st_nok sertsya (so zvan_ to aneurism sertsya). Chastina of a st_nka of a partition of a l_vy shlunochk to a mozha vipiratisya in a porozhnina of the right shlunochk sertsya at nadm_rny navantazhennyakh, nav_t at v_dsutnost_ to a _nfarkt of a m_okard. Vnasl_dok to a _nfarkt of a m_okard krovoviliv z coronary vessels utvoryu º vipirannya st_nka sertsya to a vseredin chi nazovn_. Jac Batschimo, ³ in a tsyy vipadk of “aneurisms“ cause v_dkhilen - zovs_m r_zn ³, and term_n - odnakoviya. Prof_laktika tsy patolog_y - tezh v_dr_znya?tsya: correctly trenuvat heart ³ zapob_gat to atherosclerosis of coronary vessels sertsya - deshcho r_zn_ a method.

- Grizh_ kulkopod_bny rezervuar_v z I arter_alnoit krov`yu, shcho m_styatsya in m_stsyakh rozgaluzhennya vessels of the arter_alny course ³ po?dnany z them - natural aneurisms.

of Prirodn_ to aneurism (not grizh ³!) zakladayutsya in norm_ in protses_ a rozvitka arter_alno ¿ to system to a krovoob_g to a fruit, perevazhno in m_stsyakh rozgaluzhennya vessels p_d gostry chi nav_t pryamy kuta, in zones, stribk arter_alny to a tisk nayb_lsh_: in oblast_ sertsya, in a head mozk that navkolo a shlunka. Rozm_r §kh on pochatkovy stad_yakh funkts_onuvannya insignificant, at warehouse d_astola º 1,5 - 2 d_ametr b_lsho ¿ z vessels. Shiyka to aneurism in m_sts_ rozgaluzhennya arter_y, arter_ol a roztashovana “nazustr_ch “ to a stream arter_alno ¿ krov_. St_nka of a t_l ³ domes to aneurism sklada?tsya in norm_ z is silent shar_v, shcho y a b_lsha of a sudin. Yakshcho tse m_lka arter_ya, yak rule, z _nty, elastic that m`yazovy shar_v.

At sistol_chny p_dyoma to an aneurysm tisk rozduva?tsya nast_lk, nask_lk of m`yazoviya that elastichniya of Shari to monut roztyagnutisya. Docks ts_ two Shari to monut strimuvat sistol_chn_ stribk to a tisk - an aneurysm pillbox yavlya º itself f_z_olog_chno to the normalena utvorennya. Process to a krovoob_g of bezperervniya, at nadm_rny _mpulsny zrostannyakh to a tisk in deyaky aneurisms process §kh stiskannya in d_astol_chny pauses of nepovniya, tobto a stench lose Osk_lki shche in pevn_y m_r_ rozduty, Alya §kh a st_nka of a perebuv º dos_ in norm_. Yakshcho on fon_ p_dvishcheny arter_alny to a tisk in sum_zhny sudina traplyayutsya podalsh_ p_kov_ p_dyom sistol_chny to a tisk, aneurism to a mozha rozduvatisya to such d_ametr if we tickle an initiative º on kupol_ to tonshata aneurism ³ “spovzat “ a m`yazovy sphere, and behind it “zlazit “ y an elastichny sphere, lishayuch in ¿¿ sfer_ lishen one vnutr_shn_y a sphere _nty. In a tsyy vipadk to the nayaena pererodzhennya to aneurism - won to a vzha of a nezdatn zduvatisya at d_astola. In given raz_ it is possible you speak about I dream to aneurism, a hocha medicine to a mozha of a spriynyata tsy viraz a yak tavtolog_yu. Zauvazhu`s

, shcho in a tsyy vipadk if it is inflated a paper bag grizh_ to aneurism ma º Lish one sphere - to a _ntim, in zon_ ¿¿ domes so ranks gemato - entsefal_chny bar’ ?r (GEB) z great v_rog_dn_styu v_dsutn_y.

Bezperervnim º y process regenerats ³ ¿ kl_tin in st_nka arter_y. Yakshcho d_ametr grizh_ to aneurism por_vnyano insignificant, - a k_lka m_l_metr_v, - and arter_alniya tisk in ts_ly znizivsya to Normie on a k_lk dn_v, tizhn_v - a mozhliva to a postupova naroshchuvannya a spochatka elastic to a sphere on a _ntima of a t_l to aneurism, ³ to pevno ¿ m_r m`yazovy to a sphere. The Hocha a m`yazovy sphere z to an oglyad is not enough ¿ korisnost_ an outgrowth º on elastichny a little, not nabagato vishche a shiyka to aneurism.

of Shcho zh of an oznach º is wrong an odnakova of a nazv - a stamp r_zny patolog_y, ³ shcho yes º in prof_laktika methods rozum_nnya the anatomist ³ ¿ ³ f_z_olog ³ ¿ natural aneurisms? And those, shcho yakshcho the nobility about golovn_ to a trading station to growth to a tisk in TsNS that zapob_gat of the yogi r_zky p_dyy, sudina trenuvat, it is possible uberegt in Normie`s boundaries for aneurism, do not allow §kh pererodzhennya in grizh ³, and takozh in znachn_y m_r_ a zapob_gta viniknennyu grizh vessels, perenapruzhennyu sertsya ³ uberegtisya v_d to a _nfarkt of a m_okard. Obviously, shcho Warta unikat nadm_rny zrostannya to a tisk in a head mozk - post_yny, ³ Tim is more p_kovy at g_perton ³ ¿!

About _nnervats_yu it is possible for Detaln_she awaking zgody pochitat at v_dpov_dny rozd_l_ books.

Is short about “ñêîë³îç“. Vikrivlennya a ridge d_lyanok to a mozhliva y at nayavnost_ to a skol_oz, but not t_lk p_dzm_shchen hrebts_v. Odnache nin_ often skol_ozy at d_ty that p_dl_tk_v nazivayut tak_ vikrivlennya ridge, nayavn_ p_dzm_shchennya, about yak_ chomus not p_dozryuyut n_ l_kar ³, n_ fathers, n_ d_t. Skol_oz harakterizu?tsya persh for all irregular shape t_l hrebts_v, kotr_ pripinyayut r_st at v_ts_ 19 - 21 rok_v. At skol_oz_ r_zny stupen_v ridge tezh ma º f_z_olog_chno nenormaln_ vikrivlennya, a m`yaza odnacha after sides such vikrivlen to a mayzha bezbol_sn ³, on a v_dm_na v_d m`yaz_v in zones p_dzm_shcheny segment_v ridge. At skol_oz_ hrebts_ you will not set. Metodi vir_vnyuvannya ridge at skol_oz_ var_yuyutsya v_d r_zny kompleks_v masazh_v that vprav at 1 - 2 steps, even to h_rurg_chny metod_v at 3 - 4 steps.

of a _nsh on the right - nayavn_st p_dzm_shchen, prichy perevazhno at is silent shkolyarik_v, chi ¿ fathers not privchayut d_ty to vprav that is normal ¿ bearings. ² yakshcho in the basic in molodshy classes to d_tka to a back you govern to a mayzha it is mute consume - a stench rukhliv ³, ³ it is possible ob_ytisya massage, in seredn_kh that the senior classes at a d_ty traplyayutsya of a vipadka st_yky, nadovgo zaf_ksovany p_dzm_shchen ridge, shcho quite often sprichinya º r_znoman_tn_ rozlad a perifer ³ ¿ §khn_kh organ_zm_v.

Osteochondrosis … Bagatsko traktuvan tsyy to a term_n. I Vvazhat, yakshcho v_dmezhuvat everything, shcho a broom º in rezultat_ p_dzm_shchen hrebts_v ridge without skol_oza ³ injuries, proyav_v to osteochondrosis, kr_m v_kovy distrof_chny zm_n ridge, to lose it is rather poor.

Mozhna you direct bagatsko priklad_v v_dkhilen v_d NT, viklikany p_dzm_shchennyam hrebts_v, an odnacha to a l_psha to an opanuvata skorsha, a yak §kh viyavlyat, a yak of a robita self-massage, a yak of a vpravlyata hrebts_ that to Yakima ukr_plyuvata vpravam a m`yazovy corset, shcho º hrebts_ in normal polozhennyakh ³ pass an utrima, ³ vnoch ³?!

to Tsyy ³ prisvyacheny nastupny rozd_l Knigi Zdorov`ya, vikladena of an avtorsk samod_agnostika technique that to self-massage. That, hto awake the yogi of a chitata, and the goloyena - priyoma vikonuvat to self-massage, a zmozha shvidko v_dnovit to the b_olog_ena t_lo to Normie Tvortsya!

Nastupny rozd_l - on sayt_ the author.