Rus Articles Journal

M_sto shcho to a zasmokt º....

² axis I here … Velike m_sto, velik_ mozhlivost ³, bulo t_lk bazhannya … Qie`s

all tup_ words. Jac Za an occasional office bazhannya shchob it is normal vlashtuvatisya on the robot, vivchitis that y life not to the station ³ bazhano?!

Otak ³ zasmoktat to exchange are big m_sto at svo ¿ to a lava, and I so nepom_tno joined the yogi pot_k, shcho the vinirnuta of forces did not become. So everything yaskravo was given, everything Chudovo ³ “to blistit“, well zvichayno and hto tse _z student_v - prov_nts_al_v so a spochatka not a thought º whom tse not to vabit m_stsevy color. Zdavalosya freedom of a priyshl, batics far, all for you.

Persh_ fates zhittya at m_st_ - g_gant_ were given men_ prechudovo … Navchannya, a bet, and shcho a bet that y hto to go to them; wonderful Viy gurtozhitok vs_ Druze ³; stipend_ya, yak so not pom_tno znik º, Alya so pri?mno shcho there º … To Spochatk namagalasya pratsyuvat the robot for stednt_v the vistacha º, is cheap a robocha force z a gnuchky graf_k the robot ³ maly potrebm ³ all n_b to a yda Chudovo, nov_ prigod, shcho y skazit zolot_ fates to a studentsk zhittya day after day, to Alya to priyshkhodit that hour, yaky n_b vs_ ³ chekayut ³ gotuyutsya to nyy to Alya y to be afraid, bo Gotha º v_n shalen_ of a prigoda on molod_ plch_ - vipuskniya vech_r. ² an axis here pochinayutsya vs_ to a problem … ² m_sto to a vzha not to the priv_ena, ³ druz_ be boozed d_vayutsya, to dobra a yak to zalishitsya couple v_chny, ³ grosh_ a pozhira º htos, chi shchos.

To Sama tod_ mi so shvidko dorosl_sha?mo, not on a svo?ma bazhannyu to Alya hour of a vimag º zm_n. Z`yavlyayutsya persh_ globaln_ to a problem: life, pratsyuvat, ³ chy tsy noise ³ people to exchange poglinayut. On pitannya pratsyuvat it is possible easily v_dpov_st yakshcho not ch_pat the friend pitannya - life, and from if stench at once meet that to a vzha heavy hundred º rozum_t at sv_t_ that spravedliv_st.

I think kozhen hto robish a krok at grew zhittya proysh ³ through rodich_v, yak_ n_b to you so strongly lyublyat ³ not prot shcho ti at them it is live: “Live hoch to a ts_l v_chn_st …“, Alya through a duuuuuuzha short hour §khn º kokhannya des a zmiva º, ³ from tod_ to come to a dopomoga the apartment z to state subhoarfrost, a yak tezh not a priyazna. And shche yakshcho htos to permit sob_ mr_yat about odruzhennya _z the stolichny inhabitant ³ otrimat vs_ priv_leg ³ ¿ the yoga zhittya! Zvichayno a var_ant of mozhliviya to Alya not of nad_yniya, thaw vzagal_ mi kartopleyu torgu?mo and kokhannyam … Well to such people at exchange the spetsif_ena stavlennya, yakos was not led up shche zradzhuvat svo§m to the principles to that I do not smear a zrozum_ta, a yak it is possible stat a moral hvoyda. That tse all not vazhlivo to an adzha mi dos_ at poshuka of a zhitl cheap ³ comfortable - I want a zav_rita you it not to a _sn º.

² from z hour to us to come rozum_nnya the yak vazhko ³ a yak tse to the stoliyena zhittya to the zguyena. To Alya I think zavzhd º vikh_d z polozhennya, nav_t a dek_lka vikhod_v:

- Pratsyuvati before to hour of a poka not zarobish I dream ³ pennies on an osobist zhitlo

- P_ti on znayomy, mozhlivo htos to a dopomozha

- ² naresht_ know kokhannya svy zhittya bo a yak do not twist, Alya tod_ vi to a vzha itself ³, ³ to a problem vir_shuyutsya to a shvidsha, ³ on dush_ to a spok_yn_sha, ³ heart not kra?tsya v_d rozcharuvannya. There to a zaynyata chimos sv_tl_shy …

Not the vpevnena shcho to you awaking Adzhe ts_kavo tse chitat to Alya Osobisto I zavzhd of a mr_yal of a zustr_ta odnodumtsya, yakiya potrapiv at a snare masshtabnost ³, and pot_m yakimos with a divovizhny rank dosyag bazhany …

Kokhannya to you!!!