Rus Articles Journal

_nkol to soul vazhlivo ts_nit that, shcho at us ...

M_zh, a dvoma, hatka one are great a tree. P_d tree kv_tochka. Won one to a vzha,

to a mayzha, zav`yala. Not a vstigla, nav_t, rozkritisya. Tree zat_nyalo. Sonechko bulo

not in zmoz_ osv_tit, p_dnyat.

So kv_tochka vein dovgy hour Priyshov hour of a zrubuvata tree. Kv_tochka of a zrad_l. There, z neterp_nnyam, cut that to the moment if, naresht , a v_dchuta zmozha on sob_ tepl , yaskrav_ sonyachn_ rays. For everything svo zhittya won of a nast_lka of a znenavid_l those a tree, through a yak the won could not nasoloditisya zhittyam, through a yak the won could Lish miluvatisya a sonechok, Alya not of a v_dchuvata of the yogi. The won lived Lish Tim, shcho could, hoch, bachit of the yogi. A vein mr yu, shcho be pricked there, to a v_dch yoga. Won of a nenavid_l doshchik. Bo if became wet that the stavala shche a zhakhliv_sha to soul froze. Sonechko could not visushit, z_gr_t zavazhat a tree. That axis, having come hour kv_tochkino radost , zd_ysnilasya mr_ya. Kv_tochka is happy! The check prick zrubayut those chudovisko a yak zat_nya . naresht ! The tree zaginut. B_lshe n_shcho not a zavazha happy zhittyu kv_tochka.

Won of a v_dchul persh_ at a svo?ma zhitt_ sonyachn_ rays, tickle heat. The won of a rad_l, won rozkrit a butonchik on zustr_ch a sonechka. It Rozpustitsya, naresht_ a rozkv_tla! Perekhozh_ zupinyalisya m_zh a dvom hatka, shchob pomiluvatisya, I ?dinoit, I samotnyoit, I char_vnoit a kv_tochka. That not dovgo trivat rad_st kv_tochka. Sv_tit Sonechko, gr_lo, that won did not think, shcho there to a mozha y prip_kat. Kv_tochka started sokhnut. Sonechko scorched mercilessly. Tod_ at a kv_tochka z`yavilasya it is new mr_ya. Won of a mr_yal, hoch about a malesenka, a kraplinka to a doshchik. Won divlyachis on hmarinka of a blagal kh to date y that kraplinka. That not hot_v a doshchik of a yta on it not hot_v to date y vologa tr_shka. Kv_tochka ginut. Sonechko scorched. Sonechko, a yak the won so loved a mustache svo zhittya, now, bezzhal_sno, killed. Knew Sonechko, shcho the kv_tochka of the yogi loved. To that permitted y miluvatisya to them z p_d derevtsya. T_lki now a kv_tochka of a zrozum_l, shcho the tree, svo?yu t_nnyu, zakhishchat v_d palyuchy luchik_v a sonechka. There not a hot_la of a ginuta. Won of a hot_l of a povernuta of that hour if could, p_d I lag_dnoit a prokholoda derevtsya, sposter_gat for svom a sonechok, Yakim lived to tsy p_r. There, naresht , zrozum_la, shcho that bulo zhittya naykrashche to a shchasliva zhittya. That to a vzha bulo p_zno. Kv_tochka vtratit everything. Vtratila a tree, a yak lived for not , a yak ober_gat , shchob the won could miluvatisya svom a sonechok. Doshchik, yaky davav y to a volog, a yak so will demand a roslina, for this purpose shchob life. sonechko, Yakim the won lived, engender luchikch_v yaky the bull pozbulasya all a yak now to a znishch , a vbiva is ready Svo?yu lyubov`yu to a sonechka a kv_tochka pozbulasya only Nav_t svy zhittya.

M_zh hatka, shchos so, lag_dno oberezhno, p_dkida , slabkiya, v_tereets. Those ShchOS to soul to a legenka, dry, led - led trima?tsya I Kupka. Yakshcho uvazhno pridivitisya that, to a nagad shchos, shcho, mozhlivo, be pricked, bulo by a kv_tochka That axis zd_ynyavsya a v_ter having started p_dkidat those ShchOS vishche y vishche. Not shkoduyuch. Mercilessly perekidat z m_stsya on m_sets. Shche tr_shka to rozsipetsya by Vono on m_lesenk_ pelyustinka, yak_ rozletyatsya hto booze. It became dark. Nad_yshli chorn_ hmar one krapelka friend the third P_d kh an impact, those shcho ganyav a v_ter, n_zhno dropped to zeml_. Zavdyaki to a doshchik of VONO not rozsipalosya on m_lk_ shmatochka. V_ter calmed down. Doshchik pripinivsya.

shcho beat Those to zeml_ a doshchik, lay p_d an insignificant tree. Vono bulo to a mokra could not zrushit z m_stsya. That axis roz_yshlisya hmarinka. Zablishchav pershy prom_nchik sonechka.

Pot_m shche one... shche, shche... shche... naresh_ povn_styu viyshlo z - for a hmarok... shcho deprived those to a pribita to zeml_ bathed in the yogi rays. Sonechko visushit water. The steblinka is dry dried. p_dkhopiv a legeky v_tereets pon_s be boozed far to a vgor... on zustr_ch a sonechka...